Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

W I pół roku obrachunkowego 2021/22 Izoblok odnotował spadek sprzedaży o -18,6 proc oraz stratę netto

Udostępnij

 

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za I półrocze 2021/2022 oraz I półrocze 2020/2021 (w tys. zł.) 

(wariant porównawczy) okres zakończony 31.10.2021 okres zakończony 31.10.2020 Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu
dane za 6 miesięcy dane za 6 miesięcy
Przychody z działalności operacyjnej 69 223 85 078 -18,6%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 66 603 79 639 -16,4%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 620 5 439 -51,8%
Koszty działalności operacyjnej 84 567 90 140 -6,2%
Zysk (strata) ze sprzedaży -15 344 -5 061 -
% przychodów ze sprzedaży -22,2% -5,9% -
Pozostałe przychody operacyjne 8 911 2 065 331,5%
Pozostałe koszty operacyjne 3 297 1 587 107,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 730 -4 583 -
% przychodów ze sprzedaży -14,1% -5,4% -
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) -1 138 4 903 -
% przychodów ze sprzedaży -1,6% 5,8% -
Przychody finansowe 0 0 -
Koszty finansowe 1 637 1 595 2,6%
Zysk (strata) brutto -11 366 -6 178 -
Podatek dochodowy -1 695 -808 -
Zysk (strata) netto -9 671 -5 370 -
% przychodów ze sprzedaży -14,0% -6,3% -

 

Komentarz zarządu IZB (IZOBLOK) do skonsolidowanych wyników pierwszego półrocza 2021/2022

 
Odnosząc się do wyników finansowych osiągniętych w raportowanym okresie, Przemysław Skrzydlak  Prezes Zarządu, stwierdził:

„W okresie 6 miesięcy roku finansowego 2021/2022 spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej sprzedały za kwotę 69,2 miliona złotych czyli o 18,6% mniej niż w zeszłym roku, strata netto wyniosła 9,7 miliona złotych. Kluczowy wpływ na wyniki w raportowanym okresie miała pandemia COVID-19 oraz zaburzenia łańcucha dostaw ze szczególnym uwzględnieniem braku półprzewodników wykorzystywanych w motoryzacji. Nasi klienci producenci samochodów podejmowali kroki zmierzające do ograniczenia produkcji lub w bardziej restrykcyjnych przypadkach decydowali się na czasowe zawieszenie procesów produkcyjnych. W związku z tym stanęliśmy przed wyzwaniem planowania swoich działań w okresach co najwyżej dwutygodniowych. Ograniczenia w produkcji, przestoje, niższe zamówienia oraz wysokie koszty prowadzenia działalności dodatkowo zaciążyły na wynikach Grupy.

Zarząd IZOBLOK obserwuje trendy rynkowe w branży automotive  i będzie na bieżąco podejmował decyzje związane z działalnością. Zarząd mając na uwadze dobre relacje z kontrahentami zaangażował się w działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu opisanych czynników na wyniki Grupy. 
Nie bez znaczenia dla sytuacji kooperantów w łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej pozostawać będzie postawa koncernów samochodowych, które mogą podjąć indywidualne działania wspierające poszczególne ogniwa łańcuch dostaw.

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zagrożenia wywołane wirusem COVID-19 i podejmuje adekwatne działania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontynuacji funkcjonowania operacyjnego Grupy, wywiązywania się ze swoich zobowiązań, utrzymania płynności finansowej oraz minimalizacji wpływu negatywnych skutków tej sytuacji na rentowność Grupy. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+