Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

W IV kwartale 2021 r. Alior Bank wypracował 99,6 mln zł zysku netto

Udostępnij

W IV kw. 2021 roku ALR (ALIOR) wypracował 935 mln zł przychodu i 99,6 mln zł zysku netto. Po wyłączeniu rezerw na ryzyko prawne związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, odpisu aktywa podatkowego dotyczącego działalności oddziału w Rumunii oraz na tzw. małe TSUE, zysk netto wyniósł 182 mln zł. Bank utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową – zarówno w zakresie kosztów działania, jak i ryzyka. Wskaźnik C/I w analizowanym okresie znalazł się na poziomie 41,9 proc. Stabilna jest również baza kapitałowa banku – poziomy współczynników TIER I oraz TCR na koniec IV kw. ubiegłego roku znacznie przekraczały minima regulacyjne, odpowiednio o: 405 p.b. oraz 366 p.b. Alior Bank konsekwentnie buduje portfel produktów w strategicznych obszarach, takich jak pożyczka gotówkowa oraz kredyty hipoteczne, jednocześnie rozwijając ekosystem cyfrowych usług bankowych.

– Zamknęliśmy 2021 rok, osiągając kolejny kwartał dobrych wyników finansowych. Alior Bank maksymalnie wykorzystał sprzyjające otoczenie makroekonomiczne do stabilnego wzrostu działalności – w oparciu o ofertę umożliwiającą wysoce spersonalizowane usługi, a także dalszy rozwój zdalnych kanałów bankowości. Konsekwentnie realizujemy też nasze cele strategiczne w obszarze ESG, wykorzystując przy tym mocne strony Alior Banku i dbając o wszystkich interesariuszy Grupy – mówi Grzegorz Olszewski, wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Alior Banku. – Dziś, ze względu na sytuację geopolityczną, stajemy przed nowymi wyzwaniami, które dotykają również sektor bankowy. Jesteśmy na tę sytuację przygotowani i zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług – dodaje.

Stabilizacja wyników finansowych

Dzięki wzrostowi transakcyjności klientów Alior Bank osiągnął rekordowy wynik prowizyjny. W IV kw. 2021 r. wyniósł on 216 mln zł i wzrósł o 26 mln zł (+ 14 proc.) w stosunku do III kw. 2021 r., głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 14 mln zł kw./kw. (+ 20 proc.).

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe wynik netto w analizowanym kwartale wyniósł 182 mln zł. Alior Bank zachowuje wysoką efektywność kosztową. Koszty działania banku w IV kw. 2021 roku wyniosły 391,4 mln zł. W analizowanym okresie wskaźnik C/I wyniósł 41,9 proc. – Wymierne efekty przyniosła również zmiana polityki w obszarze ryzyka kredytowego. Ustabilizowaliśmy koszty ryzyka na niższym poziomie niż przed pandemią COVID-19. W IV kwartale 2021 roku wskaźnik CoR wyniósł 1,54 proc. – mówi Maciej Brzozowski, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar ryzyka.

W całym 2021 roku zysk netto Alior Banku wyniósł 482 mln zł i wzrósł o 793 mln zł w stosunku do wyniku z 2020 roku. Spółka kontynuuje stabilny wzrost skali działania – na koniec roku jej aktywa wyniosły 83 mld zł (+6 proc. względem wyniku z 2020 r.). Alior Bank utrzymuje również efektywność kosztową, podsumowując 2021 rok ze wskaźnikiem C/I na poziomie 43,5 proc. oraz wzrostem o 12,4 p.p. rdr rentowności kapitału własnego ROE (7,7proc.).

– Pomimo nasilającej się ogólnej presji na wzrost kosztów, Alior Bank poprawia swoją efektywność. Wzrost stopy referencyjnej NBP, który miał miejsce w IV kw. 2021 roku, łącznie o 1,65 p.p., zwiększył wynik odsetkowy banku o ok. 57 mln zł. Szacujemy, że dotychczasowy wzrost stopy referencyjnej NBP będzie miał przełożenie na poprawę wyniku odsetkowego Grupy Alior Bank w skali roku o ok. 700 - 800 mln zł. Te szacunki obarczone są ryzykiem błędu, zostały sporządzone przy założeniu stałego bilansu i mogą w przyszłości ulegać zmianom – mówi Radomir Gibała, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar finansów banku oraz strategii i nadzoru nad spółkami zależnymi.

Pogłębiona cyfryzacja

W IV kw. 2021 r. w Alior Banku już 740 tys. osób korzystało z aplikacji mobilnej (+ 20 proc.), przy jednoczesnym, 37-proc. wzroście liczby przelewów zlecanych za jej pomocą. Jedna trzecia użytkowników bankowości internetowej banku jest już mobile only. W analizowanym okresie klienci wykonali 9 mln przelewów BLIKIEM (+70 proc. rdr).

Bank w dalszym ciągu stawia na rozwój oferty, kanałów cyfrowych i usprawnianie obsługi klienta. W ostatnich miesiącach wprowadził chociażby zbliżeniowe płatności BLIK czy usługę natychmiastowej tokenizacji karty płatniczej dla klientów Kantoru Walutowego.

Wzmacnianie relacji z klientem indywidualnym

Alior Bank kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności marki na rynku kredytów hipotecznych. Od 2019 roku wartość sprzedaży w tym segmencie wzrosła narastająco z 1,81 mld zł do 3,47 mld zł w 2021 roku. Tylko w IV kw. 2021 r. wolumen sprzedaży wyniósł 880 mln zł, a liczba klientów z tą kategorią produktu wzrosła rdr o 9 proc. Bank wraz ze zwiększaniem sprzedaży oraz portfela wdraża projekty optymalizujące procesy i kanały ich zdalnej obsługi. W celu zwiększania relacyjności z klientem bank z sukcesem rozwija nową linię produktów, opartych o sprzedaż multiproduktową (automatyczna kalkulacja parametrów oferty). Sprzedaż pożyczki w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosła 1,35 mld zł (+38 proc. rdr). Bank stawia na rozwój dostępności produktów w kanałach zdalnych, wdrażając innowacyjne procesy, jak podpis cyfrowy umożliwiający dostęp do dokumentów kredytowych w chmurze. Rekordowy wolumen sprzedaży odnotowano w ostatnim kwartale 2021 r. w segmencie kredytów Consumer Finance (1,52 mld zł). Udział Alior Banku w rynku tych produktów wyniósł 17,8 proc.

Rozwój segmentu klienta biznesowego

Strategia poprawy jakości portfela kredytowego Alior Banku skutkuje lepszymi parametrami ryzyka oraz pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe banku w przyszłości. Dzięki konsekwentnej polityce budowania i utrwalania relacji, rośnie liczba klientów, dla których Alior Bank staje się bankiem pierwszego wyboru. Liczba aktywnie używanych kart płatniczych wyniosła w analizowanym okresie 71,2 tys. (+7 proc. rdr), z kolei wolumen transakcji bezgotówkowych osiągnął poziom 637 mln zł (+24 proc. rdr). Rośnie również liczba użytkowników platformy BankConnect (+36 proc. rdr).

Konsekwentny wzrost w spółkach Grupy

W 2021 roku portfel należności w Alior Leasing zwiększył się o 11 proc. i przekroczył 6 mld zł. Liczba umów zawartych na koniec 2021 roku wyniosła 105 tys. (+ 11 proc. rdr) z 74,3 tys. obsługiwanych klientów. Spółka w IV kw. ubiegłego roku kontynuowała realizację przyjętych inicjatyw strategicznych, takich jak automatyczna decyzja kredytowa oraz optymalizowała procesy sprzedażowe i posprzedażowe. W IV kw. 2021 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 706 mln zł (+ 3 proc. rdr).

Z kolei Biuro Maklerskie Alior Banku w całym minionym roku osiągnęło bardzo dobre wyniki, zbliżone do rekordowego 2020 roku. Wypracowane w 2021 r. przychody prowizyjne wyniosły 53 mln zł, wobec 55,6 mln zł w roku wcześniejszym. Jako pierwsze na polskim rynku bankowe Biuro Maklerskie, rozpoczęło świadczenie usługi płatnego doradztwa inwestycyjnego dla klientów.

Alior TFI pod względem aktywów pod zarządzaniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy urósł w tempie wyższym niż rynek. Do końca IV kw. 2021 r. aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych zwiększyły się o 11 rdr do poziomu 1,27 mld zł.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w IV kw. 2021 roku:

  • Przychody: 935 mln zł; zysk netto: 99,6 mln zł.
  • Wskaźnik ROE na poziomie 6,3 proc.
  • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku.
  • Współczynnik TIER1 na poziomie 12,55 proc., a TCR 14,16 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 405 p.b., a TCR 366 p.b.
  • CoR w IV kw.2021 roku na poziomie 1,54 proc.
  • Marża odsetkowa netto (NIM) banku w analizowanym okresie wyniosła 4,01 proc.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+