Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Decora w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2021 2020 dynamika
w tys. zł.      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 480 585 370 809 30%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 184 389 152 337 21%
Zysk (strata) ze sprzedaży 79 649 71 696 11%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 83 696 69 363 21%
EBITDA 97 116 80 363 21%
Zysk (strata) brutto 81 804 69 686 17%
Zysk (strata) netto 66 686 56 623 18%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43186 66131 -35%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45252 -21102  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 -45 448  
Przepływy pieniężne netto - razem -2 049 -420 388%
       
Aktywa / Pasywa razem 353 937 248 329 43%
Aktywa trwałe 147 603 116 210 27%
Aktywa obrotowe 206 334 132 118 56%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 235 168 188 675 25%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 623 61 059 96%
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 13 683 3 430 299%
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 105 087 56 224 87%
Liczba akcji 10 547 063 10 547 063  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 6,32 5,37 18%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 22,30 17,89 25%

 

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DCR (DECORA).

Rok 2021 był kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży na wszystkich rynkach, na których działamy. To kolejny rok z rekordowymi wynikami przychodów i zysków, osiągniętych dzięki pracy całego zespołu DECORA. Wyniki te cieszą szczególnie, ponieważ rok 2021 był rokiem niespotykanych wcześniej wzrostów cen i problemów z dostępnością surowców, które wprowadziły bardzo dużą niepewność na rynku. Nie należy również zapominać, że rok 2021 był nadal czasem pandemii COVID-19, w którym zmuszeni byliśmy do wdrożenia zupełnie nowych narzędzi komunikacji z rynkiem. W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz naszych partnerów, zrezygnowaliśmy z udziału w targach czy szkoleniach, a całą aktywność realizowaliśmy online.

Dzięki naszym działaniom przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej DECORA w 2021 roku wyniosły 480,6 mln zł i wzrosły o ponad 109,8 mln zł względem poprzedniego roku, natomiast zysk netto wyniósł 66,7 mln zł i wzrósł o 10,1 mln zł w porównaniu z rokiem 2020 . Zysk netto jednostkowy Spółki w 2021 roku wyniósł 68,8 mln zł i wzrósł o ponad 9,8 mln zł względem poprzedniego roku.

Warto także wspomnieć, że w 2021 roku została wypłacona naszym Akcjonariuszom dywidenda w kwocie 21,1 mln zł. Działalność operacyjna prowadzona przez Grupę Kapitałową DECORA ma nie tylko wymiar finansowy, ale wywiera również wpływ na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Mając tego pełną świadomość prowadzimy działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej biznesu. Z najwyższą starannością podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Stale udoskonalamy działające w Grupie Kapitałowej DECORA systemy oraz wdrażamy działania zapobiegające zagrożeniom w przyszłości.

W poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne i przyszłe pokolenia w roku 2021 przyjęliśmy strategię działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego - „dECOra WAY”, której szczegóły przedstawiamy poniżej. Wierzę, że odpowiedzialne i przemyślane podejście do ochrony środowiska powinno stać u podstaw każdej długoterminowej strategii biznesowej.

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+