Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe ATM Grupa w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2021 2020 dynamika
w tys. zł.      
Przychody ze sprzedaży 223 874 193 505 16%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 844 18 057 49%
Zysk (strata) brutto 31 718 22 261 42%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 25 268 18 839 34%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 25 268 18 839 34%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 24 575 18 442 33%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 849 46 660 -40%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 195 -15 703  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 529 -15 367  
Przepływy pieniężne netto, razem -5875 15590  
       
Aktywa razem 376616 352176 7%
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 95854 83394 15%
Zobowiązania długoterminowe 40 245 34 076 18%
Zobowiązania krótkoterminowe 55 143 49 318 12%
Kapitał własny 280 762 268 782 4%
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 279 846 268 083 4%
Kapitał zakładowy 8 430 8 430  
       
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000  
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,22 32%
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 0%
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,22 32%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,32 3,18 4%
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,32 3,18 4%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 88%
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,60 4,61 0%
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,58 4,47 2%

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Akcjonariusze Spółki ATM Grupa,

oddaję w Państwa ręce skonsolidowany i jednostkowy - raporty roczne Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A za rok 2021.

Cieszę się, że mija niebezpieczeństwo pandemii. Związane z nim obostrzenia wprowadzone przez rząd i nasze własne działania, powodowane troską o zdrowie naszych pracowników i współpracowników, musiały przełożyć się na wyniki spółki. Ubiegłoroczne dane pokazują jednak, że szybko wróciliśmy na ścieżkę stabilnego wzrostu. W dużej mierze przyczyniła się do tego dywersyfikacja portfela Klientów i obszarów generujących przychody, dzięki której mogliśmy postawić w tym trudnym okresie na te działania biznesowe, które w najmniejszym stopniu powodowały ryzyko i zagrożenie.

Poza dywersyfikacją, w przyjętej przed kilku laty strategii firmy, położyliśmy nacisk na produkcje premium, produkcje własne i rozwój technologiczny. Wydaje się, że był to słuszny kierunek, odpowiadający na potrzeby rynku i wykorzystujący nowe, pojawiające się możliwości. Kilka dni temu w serwisie Netflix pojawił się nowy serial. W ślad za światowym sukcesem adaptacji książki Harlana Cobena „W głębi lasu”, sięgnęliśmy po drugi bestseller amerykańskiego mistrza kryminału – „Zachowaj spokój”. Cieszy nas, że współpraca z Netflixem - liderem serwisów SVOD zacieśnia się (w ostatnim komunikacie zaanonsowany został kolejny serial – „Lovzone”), a relacje między firmami są bliskie i partnerskie. Jesienią ubiegłego roku wystartowała w Polsce skandynawska platforma Viaplay. Również w tym przypadku bardzo szybko staliśmy się partnerem biznesowym serwisu i to zarówno w obszarze produkcji serialowej, jak i usług technologicznych – budując na zlecenie Viaplay studio do obsługi wydarzeń sportowych w naszym warszawskim kompleksie ATM Studio. Podjęliśmy rozmowy z kolejnymi światowymi gigantami zainteresowanymi oryginalną polską produkcją i mamy nadzieję, że produkcja kilku programów premium rocznie będzie stałym elementem działania ATG (ATMGRUPA).

W zakresie produkcji własnej skupiamy się na filmach fabularnych. Trudno powiedzieć w jakim kształcie z pandemicznej zapaści wyjdą kina. Wierzymy, że ich właściciele i dystrybutorzy kinowi poradzą sobie z problemami. Obserwujemy równocześnie bardzo duże zainteresowanie premierami filmowymi ze strony platform VOD, co daje nam poczucie bezpieczeństwa przy rozwijaniu tych projektów. Serwisy stają się alternatywnym kanałem dystrybucji, który planujemy w najbliższym czasie przetestować. Korzystamy aktywnie z dotacji i zachęt PISF, dzięki czemu finansowanie produkcji filmowej jest łatwiejsze.

W zakresie rozwoju technologii i usług, chciałem wskazać na bardzo udany start spółki postprodukcyjnej Black Photon, która już kontrybuuje do wyniku Grupy oraz dobrze przyjętą przez rynek inwestycje w spółkę ATM Virtual, świadczącą usługi w zakresie produkcji w technologii virtual reality. Inwestycje w spółki i ludzi, budujące pozycje ATM Grupy na rynku, pozostają jednym z naszych priorytetów.

W imieniu Zarządu ATM Grupa S.A, pragnę podziękować wszystkim naszym pracownikom za wyniki osiągnięte w 2021 roku, a Państwa zapraszam do lektury niniejszego raportu.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Muszyński

Prezes Zarządu ATM Grupa S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+