Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa ATAL ze wzrostem przychodów i zysku w Q1 2022

Udostępnij

Grupa 1AT (ATAL) ­– ogólnopolski deweloper – po przekazaniu w I kwartale 2022 roku 719 lokali mieszkalnych i usługowych, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 406,4 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 41% rok do roku. Od stycznia do marca br. Grupa ATAL wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości niemal 109 mln zł, czyli prawie 125% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Marża brutto ze sprzedaży w Q1 2022 roku wyniosła 32,7%, a marża netto zaś 26,8%.

W okresie czterech miesięcy 2022r. Grupa zawarła łącznie 968 umów deweloperskich i przedwstępnych. Tegoroczny potencjał sprzedaży (umowy deweloperskie i przedwstępne) Grupa obecnie szacuje na 3 000 - 3 500 lokali. Potencjał przekazań natomiast na ok. 3 500 lokali.

Rada Nadzorcza ATAL S.A. zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2022 r., wypłatę dywidendy w wysokości  6,00  zł na jedną akcję. Daje to łączną kwotę w wysokości ponad 232 mln zł.

W tym roku szacujemy, że kontraktacja wyniesie ok. 3 – 3,5 tys. lokali. Tegoroczne, niższe niż przed rokiem, plany dostosowane są do bieżących realiów. W obecnej sytuacji szacujemy osiągnięcie ok. 75% tego, na co liczylibyśmy w normalnych okolicznościach. W tej kalkulacji uwzględniamy spowolnienie decyzji po stronie kupujących spowodowane niepewnością.

Wojna na Ukrainie oddziałuje na deweloperów, a w przypadku ATAL wpływa na wydłużenie procesu decyzyjnego nabywców. Mamy tu analogiczną sytuację do początku pandemii koronawirusa w 2020 roku. Należy podkreślić, że konflikt zbrojny na Ukrainie nie wprowadza zmian strukturalnych na polskim rynku deweloperskim. Nadal brakuje w Polsce mieszkań, a Polacy chcą poprawiać swoje warunki bytowe. Wojna, inflacja i stopy procentowe mogą przejściowo ustabilizować rynek, który znajdował się w bardzo aktywnej fazie wzrostu. Co więcej, wzrost liczby ludności Polski po przyjęciu gości z Ukrainy, długoterminowo może okazać się stymulantem, ponieważ część z nich postanowi zostać na stałe w Polsce i będzie szukać w związku z tym nieruchomości. Jak pokazują badania większość osób osiedliła się w największych ośrodkach miejskich, które stanowią najważniejsze rynki dla deweloperów.

Zdecydowana większość klientów ATAL, to osoby chcące zaspokoić własne cele mieszkaniowe. Rosnące stopy procentowe są dla nich wyzwaniem, jednak nie zmieniają definitywnie ich planów życiowych. Udział zakupów inwestycyjnych nigdy nie był za to dominujący w naszym przypadku. Warto jednak wskazać, że funkcjonujemy w otoczeniu makroekonomicznym z dwucyfrową inflacją. A wzrost wartości nieruchomości jest wyższy niż oprocentowanie lokat. – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.  

ATAL jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,7 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas ok. 48% zysku netto jednostki dominującej z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło ok. 55% zysku netto jednostki dominującej z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli prawie  84% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości ok. 182 mln zł (4,70zł na akcję), co stanowiło 100% zysku jednostki dominującej z 2018 roku. W 2020 roku jednorazowo zmieniono politykę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, zasilając kapitał zakładowy wypracowanym zyskiem. W 2021 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 80% zysku netto jednostki dominującej z 2020 roku. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafiło 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – zasiliła kapitał zapasowy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+