Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Komputronik za rok obrachunkowy 2021/2022 oraz list zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2021/2022 2020/2021 dynamika
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 772 940 1 479 188 20%
II. Zysk strata z działalności operacyjnej 29 954 22 290 34%
III. Zysk strata brutto 20 600 12 032 71%
IV. Zysk strata netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 615 8 846 65%
       
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 665 -1 565  
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 674 -4 732  
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 129 -14 169  
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 18 862 -20 466  
       
IX. Aktywa razem 461 849 446 913 3%
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 354 700 355 575 0%
XI. Zobowiązania długoterminowe 15 963 20 062 -20%
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 338 737 335 513 1%
XIII. Kapitał własny 107 149 91 338 17%
XIV. Kapitał zakładowy 979 979  
       
XV. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974  
XVI. Zysk strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 1,49 0,90 66%
XVII. Rozwodniony zysk strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 1,49 0,90 66%
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 10,94 9,33 17%
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 10,94 9,33 17%
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł/EUR 0,00 0,00  

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Komputronik S.A. w restrukturyzacji przekazuję Państwu roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Raport ten został sporządzony za rok obrotowy 2021, który skończył się w dniu 31 marca 2022 roku.

Minął kolejny rok naszej niełatwej pracy związanej z odbudową pozycji rynkowej Grupy Komputronik, nadszarpniętej szeregiem zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do konieczności otwarcia postępowania sanacyjnego w marcu 2020 roku. Nasze wysiłki przynoszą doskonałe efekty – dynamicznie zwiększyliśmy przychody, zmieniliśmy strukturę kosztów i ponownie udało nam się osiągnąć lepsze wskaźniki wydajności zespołów, wskaźniki zwrotu na kapitale własnym, uzyskaliśmy dobrą rentowność i skorzystaliśmy, w ramach naszych ograniczonych możliwości, ze sprzyjającej koniunktury rynkowej.

Przychody ze sprzedaży Grupy w całym roku wyniosły niemal 1 773 mln zł (wzrost o 19,9%), a skonsolidowany wynik na sprzedaży pomniejszony o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu wyniósł 34.6 mln zł (niewielki wzrost wobec roku poprzedniego). W najważniejszym wskaźniku finansowym – wyniku EBITDA – za ostatni rok osiągnęliśmy 50.3 mln zł zysku (wobec 43,5 mln zł rok wcześniej).

Z końcem roku obrachunkowego, w dniu 31 marca zakończona została procedura oddawania głosów w ramach propozycji układowych jakie złożyły swoim wierzycielom spółki Komputronik oraz Komputronik Biznes. Dla obu spółek wierzyciele głosowali za układem, co potwierdził sąd w swoim postanowieniu.

W głosowaniu nad układem spółki Komputronik oddano 413 głosy ważne łącznie reprezentujące 284 043 720,29 zł, to jest 94,67% całości sumy wierzytelności, które uprawniały do głosowania, z czego za układem oddano głosy reprezentujące 225 654 576,32 zł, a przeciwko układowi głosy reprezentujące 58 389 143,97 zł. Zatem za układem głosowało 79,44% sumy głosujących wierzytelności; Emitent wskazuje, że w ramach głosów przeciw kwota 50 299 214 zł to głos złożony w imieniu Skarbu Państwa przez Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, druga największa wierzytelność na spisie wierzytelności Emitenta. Liczba wierzycieli głosujących za układem stanowiła 91,53% liczby głosujących wierzycieli. Niestety tu warto wskazać, że właśnie decyzje, często nieuzasadnione, urzędników administracji państwowej najczęściej stanowią źródło największych wyzwań dla polskich firm, w tym dla spółek z Grupy Komputronik. W przypadku Komputronik Biznes za układem głosowało 93% wierzycieli, którzy reprezentowali 98,6% wszystkich wierzytelności w ujęciu wartościowym. Obecnie obie Spółki oczekują na rozprawę w sądzie, na której sąd potwierdzi prawidłowość zawarcia układu – liczymy, że stanie się to w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Zakończyliśmy dobry rok finansowy, kończymy proces restrukturyzacji i wkrótce rozpoczniemy nowy rozdział w naszej działalności – z nowym otwarciem, lecz ogromnymi zobowiązaniami wobec naszych wierzycieli, które będziemy spłacać zgodnie z harmonogramem przez następne lata.

Jednak nie sposób nie zauważyć, że nowy rok finansowy rozpoczął się w momencie, gdy trwała wojna po napaści Rosji na Ukrainę, naszych sąsiadów. Zdarzenie to, jak również skutki finansowe licznych, niezbędnych programów wsparcia gospodarek na świecie w czasie pandemii, wpłynęły istotnie na drastyczne zwiększenie się inflacji. To pociągnęło wzrost referencyjnych stóp banków centralnych – podrożał koszt finansowania, znacznie wzrosła cena surowców, energii i paliwa (niezbędnego do transportu wszelkich dóbr). Wszystko to wpływa na naszych klientów  we wszystkich kanałach sprzedaży – ochładza popyt, powoduje wstrzymywanie inwestycji. Z pewnością czeka nas trudniejszy okres funkcjonowania na rynku. Deklarujemy jednak, doświadczeni solidnie przez przeszłe zdarzenia, że podejmiemy wszelkie działania by stawić czoła nowym wyzwaniom i skorzystać w przyszłości z poprawy koniunktury.

Komputronik osiąga dobre dynamiki wzrostu sprzedaży e-commerce, rośnie sprzedaż we wszystkich salonach. Coraz większa rzesza klientów decyduje się na skorzystanie z naszej coraz szerszej oferty usługowej – dla konsumentów oraz małych firm. Także Komputronik Biznes znacznie poprawił strukturę swoich przychodów – już przeważająca część zysków pochodzi z realizacji większych skomplikowanych projektów wdrożeniowych – obejmujących integrację sprzętu, wdrożenie oprogramowania oraz zapewnianie wsparcia i serwisu w całym okresie użytkowania przez klientów.

Staramy się pozytywnie oddziaływać na środowisko i być odpowiedzialnym – już wkrótce ruszy duża inwestycja budowy instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu większość zużycia prądu przez naszą centralę będzie pokrywana z odnawialnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. Docelowo chcemy być neutralni i produkować rocznie co najmniej tyle prądu ile zużywamy w ciągu całego roku.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Buczkowski

Prezes Zarządu Komputronik S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+