Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dadelo: wzrost przychodów w I pół. 22 r o 41%, zysk netto o połowę niższy

Udostępnij

W pierwszym półroczu 2022 roku spółka Dadelo osiągnęła sprzedaż w wysokości 60 852 tys. zł co stanowi wzrost o 40,8% w stosunku do 1H 2021.


W strukturze sprzedaży największy udział miały części rowerowe 28%, rowery 27%, akcesoria 23%, odzież i obuwie 19%, pozostałe 3%. 

W pierwszym półroczu 2022 roku DAD (DADELO) wypracowała zysk netto w wysokości 2.112 tys. zł wobec 4.533 tys. zł osiągniętych w 1H 2021 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) półrocze / 2022 półrocze /2021
     
Przychody ze sprzedaży 60 852 43 193
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 433 5 396
Zysk (strata) brutto 2 620 5 589
Zysk (strata) netto 2 112 4 533
     
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 970 -17 735
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 -24 116
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 123 72 696
Razem przepływy pieniężne netto -4 138 30 845
     
Liczba akcji (w szt.) 11 536 175 11 536 175
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 673 525 11 673 525
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,02 8,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,92 8,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,00
     
Aktywa, razem 117 101 111 166
Zobowiązania długoterminowe razem 1 925 2 724
Zobowiązania krótkoterminowe razem 11 067 6 145
Kapitał własny razem 104 110 102 297
Kapitał akcyjny 2 308 2 294

 

Główne czynniki kreujące wynik finansowy w 2022 roku to:

  • Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Bardzo dobre przygotowanie do sezonu w postaci szerokiej oferty produktowej, optymalnego zabezpieczenia stanów magazynowych a także sprzyjającej koniunkturze sprzedaży online pozwoliły zwiększyć przychody ze sprzedaży o ponad 40% .
  • Koszty operacyjne wzrosły o 69% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i  były w głównej mierze związane ze wzrostem usług obcych, gdzie zaksięgowano koszt reklamy telewizyjnej.
  • Dodatnie przychody finansowe (212 tys. zł). Na ostateczny wynik na tym rodzaju działalności miały wpływ różnice kursowe.
  • Podatek dochodowy za I półrocze 2022 roku w wysokości 509 tys. zł.

 

Przychody ze sprzedaży

Podstawowymi  kategoriami tworzącymi przychód były części rowerowe, których udział w sprzedaży wyniósł 28%, następnie rowery 27%, akcesoria 23%, odzież i obuwie 19%, pozostałe 3%.Wszystkie oferowane kategorie odnotowały bardzo dynamiczne wzrosty w porównaniu do roku poprzedniego. Najbardziej rozwijała się sprzedaż rowerów na co miała wpływ dobrze przyjęta oferta rowerów pod marką własną Unity oraz Oxfeld.

 

Koszty operacyjne

Głównym składnikiem kosztów operacyjnych były usługi obce, które w 1 H 2022 roku wraz ze wzrostem sprzedaży wzrosły i wyniosły 10,03 mln zł wobec 5,31 mln zł w 1H 2021. W tych kosztach ujęta została kampania reklamowa firmy przeprowadzona w kinach oraz kampania telewizyjna. Dzięki przeprowadzeniu tych kampanii udało się znacznie zwiększyć rozpoznawalność marki sklepu Centrumrowerowe.pl.  Drugim istotnym elementem kosztów operacyjnych były wynagrodzenia, które wyniosły w 3,65 mln zł wobec 2,33 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost tych kosztów wynikał z konieczności zwiększenia zatrudnienia niezbędnego do obsługi rosnącej sprzedaży oraz rozwoju spółki.

Udział tej kategorii kosztów w odniesieniu do przychodów zwiększył się do 6% wobec 5,4% w analogicznym okresie poprzednim. 
Priorytetem prac Zarządu w 1półroczu 2022 roku było dynamiczne powiększanie sprzedaży produktów przy zachowaniu marży na wysokim ponad 28% poziomie. W dalszej części roku Zarząd będzie koncentrował się na zwiększaniu liczby klientów oraz powiększaniu asortymentu (na koniec czerwca 2022 liczba dostępnych produktów w sklepie – SKU – przekroczyła 30 tys.). 

 

Pozostałe kwestie

Na koniec 2022 roku planowane jest przejście do nowego magazynu o powierzchni 12 000m2. mieszczącego się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego. 


W III kw 2022 roku planowane było otwarcie stacjonarnego sklepu firmowego na terenie Warszawy. Z przyczyn niezależnych od spółki otwarcie przesunęło się na I kw 2023. 


Spółka zwraca uwagę w szczególności na wzrost wolumenu sprzedaży rowerów. W roku obrotowym 2021 sprzedaż ta kształtowała się na poziomie 8 tys. sztuk, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd na przestrzeni najbliższych trzech lat liczba sprzedanych rowerów powinna wzrosnąć docelowo do 30 tys. szt. Planowana dynamika sprzedaży rowerów na rok 2022 to 200 % w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W pierwszym półroczu 2022 sprzedaż rowerów już przekroczyła wynik z całego 2021 roku (8172 sztuki w 1H 2022, 8130 sztuk w całym roku 2021). 


Dotychczas Spółka w pierwszym półroczu 2022 sprzedała ok 1573 rowerów marki własnej (UNITY i OXFELD) osiągając obrót o wartości 1 762 tys. zł. , natomiast sprzedaż odzieży i akcesoriów marki własnej EYEN, w skład, której wchodzą; spodenki, koszulki, rękawki, okulary, rękawiczki, skarpetki, jak również pompki, trenażery i oświetlenie, osiągnęła poziom 965 tys. zł i praktycznie powtórzyła wynik półrocza 2021 roku. 


W świetle planowanej ekspansji własnych marek możliwe jest podjęcie takich inwestycji jak; stworzenie montowni rowerów; utworzenie malarni rowerów; unowocześnienie już funkcjonującego punktu serwisowego; adaptacja przestrzeni na techniczny punkt testowania rowerów; zwiększenie powierzchni magazynowej. 


Zarząd planuje rozbudowę oferty asortymentowej w dużej mierze polegającej na dywersyfikacji już istniejącego sprzętu. Spółka skupia się na podejmowaniu współpracy z nowymi dystrybutorami kładąc nacisk na pozyskanie nowych marek. Powyższe plany mogą spowodować konieczność wynajęcia dodatkowych powierzchni magazynu. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+