Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Ferro publikuje nową strategię, celuje w 193 mln zł EBITDA do 2026 r.

Udostępnij

Cele Strategii F1 zostały osiągnięte, a nawet przekroczone, przed terminem, co stanowi mocny fundament do jeszcze pełniejszego wykorzystania silnych stron Grupy FERRO i kontynuacji rozwoju w ramach Strategii F1 RaceTwo (F1R2) do roku 2026.

 • Grupa FERRO stawia na rozwój sprzedaży poprzez dalszą silną ekspansję
  i dywersyfikację rynków zbytu oraz oferty produktowej, przy równoległej kontynuacji zwiększania elastyczności operacyjnej i skutecznego zarządzania ryzykiem dostaw
  w celu nieustannej maksymalizacji zysków i wartości dla Akcjonariuszy.
 • Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa FERRO jako producent oraz efektywna Grupa Ferro…
 • …a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki, dopasowana oferta, doskonałość operacyjna i silna marka.
 • Cele finansowe Grupy związane z realizacją Strategii F1R2 w perspektywie 2026 roku to:
  • przychody ze sprzedaży sięgające 1.400 mln PLN (+69% wobec 2021),
  • skonsolidowana EBITDA sięgająca 193 mln PLN (+61% wobec 2021),
  • a zakładany CAPEX to 30 mln PLN średniorocznie.
 • Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A, uwzględnionych w Strategii F1R2.
 • Grupa FERRO planuje dalszy dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności finansowej i polityki racjonalnego zarządzania zasobami finansowymi, jednocześnie utrzymując zasadę dzielenia się wypracowanymi zyskami z Akcjonariuszami.
 • Polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 50% jednostkowego zysku netto Spółki, przy założeniu stabilnej sytuacji rynkowej i finansowej, m.in. relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wskaźnika EBITDA analizowanej kwartalnie, na poziomie nieprzekraczającym 2,5x.

Grupa FRO (FERRO), wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, opublikowała Strategię F1 Race Two (F1R2) na lata 2022-2026.

- Z satysfakcją możemy ogłosić, że Strategię F1 zrealizowaliśmy z nawiązką i przed terminem. Jako Grupa udowodniliśmy, że potrafimy opracować, wdrożyć i skutecznie wyegzekwować zadania strategiczne w bardzo wymagającym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dzięki otwartości Grupy na zmiany, elastyczności i postępującej dywersyfikacji biznesowej skutecznie zarządzamy ryzykami, a potencjalne zagrożenia umiemy zamieniać w biznesowe szanse. W ramach Strategii F1 osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe i z sukcesem przeprowadziliśmy proces M&A w bardzo perspektywicznym segmencie ekologicznych źródeł ciepła. Ponadto zrealizowaliśmy nasze cele w zakresie nakładów inwestycyjnych, równolegle regularnie dzieląc się zyskiem z Akcjonariuszami. Zbudowaliśmy solidne fundamenty w obszarze rynkowym, produktowym, organizacyjnym i finansowym, a tym samym stworzyliśmy bazę do nakreślenia sobie jeszcze bardziej ambitnych celów w kilkuletnim horyzoncie czasowym – do roku 2026. Wrzucamy strategiczny wyższy bieg, przystępując do kolejnego rynkowego „wyścigu”. Opracowując Strategię F1R2, dokonaliśmy ponownej ewaluacji potencjału rynków, otoczenia i Grupy – doszliśmy do wniosku, że określone w poprzedniej strategii kierunki rozwoju są słuszne, a dzięki identyfikacji nowych inicjatyw i ich rozwinięciu możemy przyspieszyć rozwój Grupy w stosunku do bazowego, organicznego scenariusza. Chcemy jeszcze mocniej wykorzystać zbudowane przewagi rynkowe FERRO i naszą silną pozycję finansową, aby przyspieszyć wzrost Grupy i wzmocnić naszą pozycję rynkową w celu maksymalizacji osiąganych wyników i wartości dla Akcjonariuszy. Dziękujemy całemu Zespołowi FERRO za zaangażowanie w realizację Strategii F1 oraz opracowanie Strategii F1R2 - skuteczna i realna strategia musi być elementem struktury i kultury organizacji.– mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

W założeniach zrealizowanej Strategii F1 Zarząd szacował możliwość osiągnięcia w 2023 r. skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln PLN oraz skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln PLN. Dzięki skutecznej i konsekwentnej realizacji podjętych inicjatyw Grupa FERRO już w 2021 r. osiągnęła i przekroczyła założone cele finansowe: wygenerowała przychody na poziomie 830,5 mln PLN oraz EBITDA na poziomie 119,5 mln PLN. Warto podkreślić, że określone cele strategiczne zostały osiągnięte nawet bez uwzględnienia wpływu M&A (nowo przejęte spółki TERMET i Tester konsolidowane od marca 2021). Postępująca dywersyfikacja działalności Grupy pozwala na kontynuację rozwoju
w atrakcyjnym tempie w ramach Strategii F1R2.

Strategia F1R2 opiera się na jeszcze silniejszym wykorzystaniu przewag konkurencyjnych Grupy FERRO oraz stabilnej sytuacji finansowej, co daje możliwość dalszego wzrostu i zwiększania udziałów rynkowych, czerpiąc z doświadczeń Strategii F1 i intensyfikując wdrożone inicjatywy. W ramach Strategii F1R2 Grupa FERRO stawia na rozwój sprzedaży poprzez dalszą dywersyfikację rynków zbytu i oferty produktowej oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej i skuteczne zarządzanie ryzykiem dostaw.

Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa FERRO jako producent oraz efektywna Grupa Ferro, a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki (m.in. wzrost udziału rynkowego oferty FERRO, rozwój sprzedaży zagranicznej TERMET), dopasowana oferta (m.in. oferta systemowa i właściwa segmentacja rynku), doskonałość operacyjna (m.in. uruchomienie centrum logistycznego w Rumunii i integracja systemów, wdrożenie ERP, HRM) oraz silna marka (m.in. odpowiednie pozycjonowanie brandów, digitalizacja, rozwój e-commerce).

W Strategii F1R2 uwzględniony został także obszar M&A - FERRO jest otwarte na potencjalne akwizycje m.in. podmiotu o profilu produkcyjnym  z ofertą komplementarną do oferty Grupy, przy czym istotnym czynnikiem będzie tu potencjał wzrostu biznesu po dołączeniu do Grupy oraz możliwość finansowania ewentualnej transakcji wobec wysokich kosztów finansowania dłużnego w środowisku rosnących stóp procentowych.

Zarząd szacuje, że realizacja głównych założeń opisanych w Strategii F1R2 pozwoli na osiągnięcie przez Grupę w perspektywie 2026 roku celu finansowego na poziomie 1.400 mln PLN przychodów (co oznacza +69% wzrostu wobec przychodów za 2021) i 193 mln PLN skonsolidowanej EBITDA (+61% wobec 2021). Szacowany średnioroczny poziom CAPEX to nie więcej niż 30 mln PLN, z przeznaczeniem przede wszystkim na rozwój zdolności produkcyjnych, wsparcie logistyki i transformację IT. Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A.

W ramach Strategii F1R2 Zarząd Spółki zaproponował politykę dywidendową, zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 % zysku netto Spółki przy założeniu stabilnej sytuacji rynkowej i finansowej, m.in. relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wskaźnika EBITDA analizowanej kwartalnie, na poziomie nieprzekraczającym 2,5x. Wypłata dywidendy nie może mieć w ocenie Zarządu negatywnego wpływu na dalsze funkcjonowanie i rozwój Grupy, a przy rekomendacji podziału zysku brana będzie pod uwagę sytuację finansowa i płynnościowa Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych), potencjalne projekty inwestycyjne, w tym z obszaru M&A oraz ocena perspektyw Grupy Kapitałowej w określonych uwarunkowaniach rynkowych
i makroekonomicznych.

W Strategii F1R2 Spółka uwzględniła także zagadnienia z obszaru ESG, dotyczące m.in. obszarów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, a także spraw pracowniczych i społecznych, dialogu z lokalnymi społecznościami oraz relacji z klientami. Do celów FERRO w obszarze ESG w zakresie kształtowania oferty należy m.in. dalszy rozwój produktów w kierunku rozwiązań ekologicznych (np.: armatura pozwalająca oszczędzać wodę, pompy ciepła) oraz ograniczanie śladu węglowego.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus