Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Delko za pierwsze półrocze 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze 2022 półrocze 2021 dynamika
tys. zł      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 438 080 388 808 13%
Zysk strata z działalności operacyjnej 17 014 12 098 41%
EBITDA 23 684 17 528 35%
Zysk strata brutto 17 668 12 747 39%
Zysk strata netto 14 547 10 517 38%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 961 10 145 -2%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 482 -308  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 314 -9 860  
Przepływy pieniężne netto, razem 2 165 -23  
       
Aktywa razem 319 526 279 576 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 208 158 440 19%
Zobowiązania długoterminowe 46 092 50 054 -8%
Zobowiązania krótkoterminowe 143 116 108 386 32%
Kapitał własny 130 318 121 136 8%
Kapitał akcyjny 5 980 5 980  
Liczba akcji 5 980 000 5 980 000  
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR 21,79 20,26 8%
Zysk strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 2,43 1,76 38%

 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Prezentowane w raporcie rekordowe wyniki finansowe i przychodowe Grupy Delko za pierwsze półrocze 2022 roku ucieszą Naszych Akcjonariuszy.

Mimo znanych wszystkim wydarzeń zewnętrznych – nasze sklepy własne, nasze hale Cash & Carry, nasza dystrybucja hurtowa, a także sprzedaż internetowa – poprawiły rezultaty.

W ostatnich latach nie wchodziliśmy w ryzykowne inwestycje i Państwa pieniądze są u nas bezpieczne. Dopiero co wypłaciliśmy wysoką dywidendę i widać po wynikach półrocza, że kolejna może być znacznie wyższa.

Rośnie wartość majątku Spółki, na który składają się nieruchomości i poszukiwane produkty FMCG pierwszej potrzeby. Zadłużenie bankowe Grupy nie jest znaczące, na wzrost kosztów finansowania jesteśmy przygotowani. Kontrolujemy i organizujemy zużycie energii (nasz sektor nie jest na szczęście energochłonny). Ponieważ długo pracuję w tej organizacji, doskonale pamiętam, że w czasach recesji i zawirowań ekonomii – nasza Grupa dobrze dawała sobie radę na tle innych sektorów gospodarki. Teraz też, pracując z moją sprawdzoną Kadrą i Pracownikami, nie zawiedziemy naszych Akcjonariuszy, Dostawców i Odbiorców.

Mimo spadków na GPW – nasz kurs akcji trzyma się stabilnie. Wycena akcji jest na poziomie dwu – trzyletniego zysku. Liczę, że dywidenda, jak co roku, będzie wypłacona. Przy słabym kursie złotówki wydaje się, że ulokowanie nadwyżki w nasze akcje może być bardzo racjonalne ekonomicznie. W tych trudnych czasach ciepło myślę o zwykłych ludziach, o tych politykach i moralnych autorytetach, którzy mogą nas wszystkich uchronić od ryzyka globalnego konfliktu.

Dariusz Kawecki

Prezes Zarządu Grupy

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus