Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Stalexport Autostrady za 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody 413 890 360 162 15%
Zysk brutto na sprzedaży 222 536 235 030 -5%
Zysk z działalności operacyjnej 106 266 125 333 -15%
EBITDA 191 254 205 565 -7%
Zysk przed opodatkowaniem 116 217 123 630 -6%
Zysk netto za okres sprawozdawczy 85 669 95 415 -10%
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 79 284 90 555 -12%
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262  
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą 0,32 0,37 -14%
       
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 227 847 180 536 26%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -155 188 78 310  
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 338 -162 526  
Przepływy pieniężne netto ogółem 8 321 96 320 -91%
       
Aktywa razem 1 430 877 1 350 353 6%
Aktywa trwałe 1 071 771 998 383 7%
Aktywa obrotowe 359 106 351 970 2%
Zobowiązania razem 610 293 551 334 11%
Zobowiązania długoterminowe 310 428 353 754 -12%
Zobowiązania krótkoterminowe 299 865 197 580 52%
Kapitał własny razem 820 584 799 019 3%
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 813 474 793 449 3%
Udziały niekontrolujące 7 110 5 570 28%
Kapitał zakładowy 185 447 185 447  

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Akcjonariusze,

Po latach 2020-2021, w których zmagaliśmy się ze skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa, na początku 2022 roku nastała nadzieja, że gospodarka polska i europejska wrócą na tory rozwoju sprzed pandemii. Jednakże już w lutym ubiegłego roku nadzieje te szybko rozwiała napaść wojenna Rosji na Ukrainę. W XXI wieku, w Europie, tak blisko nas zaczęła się wojna. W tym wyjątkowo trudnym okresie otuchą mogły napawać solidarność i pomoc, jakiej Polacy udzielili i nadal udzielają uchodźcom z Ukrainy i obywatelom Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju. Spółki Grupy Kapitałowej także zaangażowały się w tę pomoc. Poza udzielonym wsparciem finansowym i rzeczowym, w czasie największej fali uchodźczej wszystkie pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi zostały zwolnione z opłat za przejazd na zarządzanym przez nas odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków, stanowiącym główny korytarz drogowy dla uchodźców z Ukrainy. Z opłat tych zwolniono także polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe niosące pomoc humanitarną. Zwolnienie dla ww. organizacji obowiązywało do końca 2022 roku i obowiązywać będzie jeszcze co najmniej do 31 marca 2023 roku. Ogółem wartość pomocy udzielonej Ukraińcom i ww. organizacjom pozarządowym przez zarządcę autostrady A4 Katowice-Kraków – Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – w postaci ww. zwolnień z opłat wyniosła w ubiegłym roku ponad 5,5 mln PLN netto.

Jeśli chodzi o wyniki, jakie osiągnęliśmy w roku 2022 w związku z podstawową działalnością naszej Grupy, czyli zarządzaniem i eksploatacją ww. odcinka autostrady A4, to odnotowaliśmy wzrost średniego dziennego natężenia ruchu o 9,1% w stosunku do roku 2021, tj. do poziomu 46.770 pojazdów na dobę, w tym średnie natężenie pojazdów osobowych wyniosło 38.652 (wzrost o 9,7%), a pojazdów ciężarowych 8.118 (wzrost o 6,4%). Najwyższe natężenie ruchu odnotowano w sierpniu – średnio na dobę 53,9 tys. pojazdów. W związku z powyższymi wzrostami natężenia ruchu, ale także wskutek zmian wysokości stawek opłat za przejazd, które wprowadzono 4 lipca 2022 roku, w porównaniu do roku 2021 wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat o 15%, tj. do poziomu ponad 409,2 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej STX (STALEXP) w 2022 roku osiągnęły poziom 413,9 mln PLN i były o ok. 15% wyższe niż w roku 2021. Wynik EBIDTA Grupy Kapitałowej wyniósł w roku 2022 191,3 mln PLN i był o 14,3 mln PLN niższy (ok. 7%) niż w roku 2021, natomiast zysk netto Grupy wyniósł 85,7 mln PLN i był o ok. 10% niższy w stosunku do roku 2021 (95,4 mln PLN). Do spadku zysku netto przyczyniły się przed wszystkim wyższe o prawie 53% koszty własne sprzedaży (-191,4 mln PLN w roku 2022 vs. -125,1 mln PLN w roku 2021), w których ujęto koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni jezdni A4 Katowice-Kraków (wzrost o prawie 400% tj. z 19,7 mln PLN w roku 2021 do poziomu 78,3 mln PLN w roku 2022). Te znacząco wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw związane były z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji na zarządzanym odcinku autostrady A4 w roku 2027 i przejęciem autostrady przez Skarb Państwa, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku. W tej pozycji wzięto także pod uwagę wzrost cen na rynku budowlanym. Przetarg na ww. roboty ogłoszony został w styczniu 2023 r. Koncesjonariusz planuje jeszcze szereg innych prac na autostradzie, dzięki którym przejęta przez państwo droga nie będzie wymagać przez długie lata żadnych remontów i związanych z nimi nakładów finansowych. Poza ww. wymianą nawierzchni zakończona zostanie modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym, wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni na 3. węzłach autostradowych i wszystkie przejazdy awaryjne, wyremontowane zostaną także 3 wiadukty w ciągu i nad autostradą, wyremontowana zostanie także nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat, wybudowane zostaną dodatkowe miejsca obsługi podróżnych. Część z tych prac jest już w trakcie realizacji.

W 2022 roku wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej wyniosła blisko 70 mln PLN (o ok. 40% więcej niż w roku 2021) i obejmowała przede wszystkim prace budowlane związane z modernizacją odwodnienia autostrady oraz modernizacją przepustów. Ten wyższy poziom nakładów inwestycyjnych wynikał – poza szerszym zakresem realizowanych robót – także ze znacznego wzrostu kosztów materiałów i usług budowlanych.

W 2022 roku nadal realizowane były działania ukierunkowane na zwiększenie przepustowości placów poboru opłat poprzez upowszechnianie automatycznych metod płatności. W styczniu 2022 roku uruchomiono kolejną aplikację do videotollingu (odczytu tablic rejestracyjnych) – mPay. W trakcie roku zmieniono także organizację ruchu, przeznaczając dla kierowców korzystających z płatności automatycznych (elektroniczny pobór opłat A4Go i videotolling) 3 bramki dla każdego kierunku jazdy na dwóch placach poboru opłat: w Mysłowicach i Balicach.

Jeśli chodzi o wyniki jednostkowe Stalexport Autostrady to przychody ze sprzedaży w roku 2022 wyniosły 4 mln PLN i były o ok. 8,5% wyższe niż w roku 2021 (3,7 mln PLN). Źródłem ww. przychodów jest przede wszystkim najem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych biurowca w Katowicach. Zysk netto Spółki pomimo wyższych przychodów był o niższy o ok. 15% niż w 2021 roku i wyniósł ok. 49 mln PLN. Na wynik netto wpłynęły przede wszystkim niższe o 10% przychody finansowe Spółki (56 mln PLN w 2022 r. vs. ok. 62,5 mln PLN w 2021 r.), z których największą pozycję stanowią otrzymane dywidendy (w 2022 roku ok. 48,3 mln PLN, a w 2021 roku 62,1 mln PLN).

Szanowni Państwo, tym listem pragnę się pożegnać z naszymi akcjonariuszami i użytkownikami autostrady. W listopadzie 2022 roku, po 22 latach pracy w Stalexport Autostrady S.A., postanowiłem o przejściu na emeryturę. Ten miniony czas oceniam jako pełen wyzwań, ale równocześnie jako bardzo satysfakcjonujący, choć nie brakowało w nim trudnych momentów, zwłaszcza na początku mojej pracy w Stalexport S.A. (poprzednia firma pod jaką funkcjonowała Spółka), kiedy to Spółka chyliła się ku upadkowi. Udało nam się jednak, dzięki czasami radykalnym i odważnym decyzjom, przekształcić Spółkę w dobrze funkcjonujące i prosperujące przedsiębiorstwo. Trasa A4 Katowice-Kraków, która wcześniej była raczej drogą szybkiego ruchu, dzięki ogromnym nakładom finansowym, szeregowi inwestycji i znaczącej rozbudowie i modernizacji infrastruktury drogowej, stała się pierwszą polską autostradą. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania, a często także poświęcenia wielu ludzi – moich współpracowników. Chciałbym im serdecznie podziękować nie tylko za to zaangażowanie, ich codzienną, rzetelną pracę, kreatywność, ale także za wiele lat dobrej i koleżeńskiej atmosfery w firmie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Stalexport Autostrady oraz Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady oraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

Bardzo dziękuję wszystkim akcjonariuszom i partnerom za zainteresowanie Stalexport Autostrady i jej Grupą Kapitałową. Członkom Rad Nadzorczych pragnę podziękować za dobrą współpracę i wsparcie.

Życzę Państwu miłej lektury.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

Emil Wąsacz

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus