Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki Grupy Azoty za 2022 r. będą niższe przez odpisy

Udostępnij

Odpisy aktualizujące pomniejszą skonsolidowany wynik EBIT i EBITDA ATT (GRUPAAZOTY) za rok 2022 o kwotę około 404 mln zł.

Jak podano w komunikacie, konieczność rozpoznania odpisów dotyczących zapasów wynika głównie z obserwowanych od początku 2023 roku spadków cen sprzedaży produktów, które w odniesieniu do części asortymentu kształtują się poniżej poziomu kosztów wytworzenia. Łączna wartość netto odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonanych w IV kwartale 2022 roku wyniosła około 64 mln zł.

Natomiast odpis dotyczący wartości aktywów trwałych dotyczy segmentu tworzyw i melaminy w ZAP (PULAWY), a także obszaru nawozów i pigmentów w PCE (POLICE).

"Dokonany odpis wynika z poziomu planowanych w przyszłości wyników finansowych OWŚP Tworzywa w kontekście wymaganych znacznych nakładów inwestycyjnych związanych w szczególności z zaostrzaniem wymogów w zakresie ochrony środowiska oraz ograniczania energochłonności i emisyjności produkcji, a także z istotnego wzrostu rynkowych stóp procentowych, warunkujących poziom stopy dyskonta prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych" - czytamy w komunikacie

Zdarzenia dotyczące utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie za 2022 r. poprzez zmniejszenie skonsolidowanego wyniku EBIT o łączną kwotę 963 mln zł. Nie będą miały jednak wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus