Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BM Banku Millennium: AB – konferencja z Zarządem po wynikach za 4Q 2022

Udostępnij

Grupa ABE (ABPL) jest dystrybutorem sprzętu IT działającym w Polsce (ok. 57% przychodów), w Czechach (ok. 39% przychodów) i na Słowacji (ok 4% przychodów). Główne kategorie towarów, którymi handluje są klasyczne produkty IT (smartfony, notebooki, monitory, PC, tablety, urządzenia sieciowe itp.) i elektronika użytkowa, choć firma sprzedaje również AGD i RTV, oprogramowanie w modelu chmurowym, świadczy usługi szkoleniowe. Największymi dostawcami Grupy są Apple (ok. 37%), Lenovo oraz HP (oba powyżej 10%, brak dokładniejszych danych).

4 kwartał roku jest standardowo najlepszym kwartałem roku w AB podobnie jak w całej branży handlowej. Nie inaczej było w 4Q 2022 r., w którym Grupa osiągnęła rekordowe przychody kwartalne, a dzięki utrzymaniu marży brutto oraz kosztów w ryzach rekordowy był również kwartalny zysk. Zarząd na konferencji podkreślał, że jest bardzo zadowolony z wyniku. AB jest jedną ze spółek, która była beneficjentem wybuchu pandemii, w trakcie której wyraźnie wzrósł popyt na produkty IT, ze względu na pracę i naukę zdalną. Fakt, że spółce udaje się utrzymywać wysoką sprzedaż i marże po zakończeniu pandemii oceniamy bardzo pozytywnie, gdyż można było mieć obawy, że to się nie uda i po powrocie życia społecznego do przedpandemicznego trybu, wyniki spółki spadną. Według Zarządu rynek przeszedł do stabilizacji, choć rynek kapitałowy wydaje się jednak cały czas dyskontować scenariusz osłabienia popytu na produkty IT, gdyż zarówno AB jak i spółki z sektora notowane są przy atrakcyjnych wskaźnikach wyceny. Wskaźnik P/E dla AB to ok. 5,2, a dla spółek z sektora jak Asbis i Action analogicznie ok. 4,4 i 5,8. Na niskie wskaźniki wyceny AB może też wpływać konieczność ponoszenia wysokich nakładów na kapitał obrotowy wraz ze wzrostem przychodów, wysokie zadłużenie oraz korzystanie z faktoringu, których koszt wyraźnie wzrósł w środowisku wysokich stóp procentowych.

  • Przychody w 2Q 22/23 wzrosły o 9% w ujęciu r/r (Polska +9% r/r, Czechy +4,6% r/r, Słowacja +10,1% r/r). Marża brutto ze sprzedaży na poziomie 3,8% była o 0,3 p.p. wyższa od odnotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego i bliska średniej z ostatnich lat. Zarząd podkreślał, że poziom marż jest bezpieczny ze względu na wieloletnie umowy. Koszty SG&A rosły w tempie zbliżonym do przychodów (stanowiły 1,6% przychodów), natomiast saldo pozostałych przychodów i kosztów wyniosło 5,9 mln zł w porównaniu do -1,3 mln zł w analogicznym okresie tj. 2Q 2021/22 (zdarzenia niepowtarzalne – otrzymane odszkodowania, refundacje, odpisy itp.). Dzięki wysokim przychodom, utrzymaniu marż i kosztów, oraz dodatniej kontrybucji pozycji pozostałych przychodów i kosztów, AB po raz pierwszy przebiło granicę 100 mln zł osiągniętego zysku EBIT i EBITDA (odpowiednio 108,4 mln zł i 114,6 mln zł). Zarząd podkreślał na konferencji fakt utrzymywania w ryzach koszów SG&A, które od 2020 r. w ujęciu rocznym wynoszą 2,2-2,3% przychodów, a kolejne inwestycje w narzędzia IT tworzą bazę do dalszej poprawy efektywności kosztowej.
  • Zysk netto w wysokości 67,9 mln zł był pod istotnym wpływem wysokich kosztów finansowych które w 4Q 2022 r. wyniosły 29,7 mln zł w porównaniu do 8,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost kosztów finansowych wynikał zarówno ze wzrostu stóp procentowych, jak i zwiększenia wielkości zadłużenia odsetkowego, co w istotnej części wynikało ze wzrostu kapitału obrotowego. Wynik netto był też równocześnie nieco podwyższony ze względu na odnotowane przychody finansowe w wysokości 5,8 mln zł, które wynikały głównie z różnic kursowych, w porównaniu do 0,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Na koniec grudnia 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego doszło do istotnego wzrostu zapasów (+32% z 1,31 mld zł na koniec grudnia 2021 do 1,73 mld zł na koniec grudnia 2022), przy ograniczonym wzroście należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (+3,4% do 1,71 mld zł) oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (+5,7% do 1,76 mld zł). W efekcie cykl konwersji gotówki wzrósł z 35 dni w 2020 i 2021 r. do 40 dni w 2022 r.
  • Na koniec grudnia rosnący kapitał obrotowy „związał” istotną część wypracowanych przepływów z działalności operacyjnej oraz przyczynił się do zwiększenia zadłużenia finansowego netto (445,3 mln zł na koniec grudnia 2022 vs. 204,5 mln zł na koniec grudnia 2021, bez leasingów wynikających głównie z MSSF16). Zarząd podkreślał jednak na konferencji fakt, że po dacie bilansowej, dzięki spływającym należnościom za sprzedaż w 4Q 2022 r. dług netto wyraźnie spadł i na koniec lutego wynosił już 269,1 mln zł. Grupa wykorzystuje zarówno klasyczny faktoring (finansowanie należności), jak i faktoring odwrotny. Należności sfinansowane w ramach klasycznego faktoringu pełnego nie są wykazane na bilansie grupy i nie jest znany poziom wykorzystania limitów faktoringowych, choć Zarząd podkreślał, że zostały one w ostatnim czasie mocno zwiększone i bez nich, dodatkowa sprzedaż nie byłaby możliwa na odnotowanym poziomie.

Zarząd na konferencji podkreślał, że AB utrzymuje pozycję lidera w regionie i rośnie według danych spółki 2x szybciej od rynku. Zdaniem Zarządu transformacja cyfrowa, cyfryzacja administracji i rosnące wydatki na IT w regionie będą wspierać popyt na produkty dystrybuowane przez AB. Szansą na dużą poprawę wydatków na IT w Polsce ma być program notebooków dla edukacji, w ramach którego w latach 2023-2025 docelowo ma dojść do zakupu 1,2 mln laptopów (370 tys. dla czwartoklasistów obecnie w realizacji). AB nie będzie bezpośrednio brało udziału w przetargach, gdyż warunkiem jest konfiguracja urządzeń i zajmą się tym przede wszystkim partnerzy handlowi producentów. Zdaniem Zarządu AB dostawy będą jednak w istotnej części przechodzić przez jego magazyny jako dystrybutora. Zarząd poinformował, że jest zadowolony z początku 2023 r. choć pod koniec stycznia i na początku lutego firma odnotowała lekkie spowolnienie, co według przedstawicieli firmy wynikało z ferii. Grupa planuje wypłacić w tym roku dywidendę, spółka regularnie skupuje też akcje własne i planuje kontynuację tych działań. W grudniu 2022 r. WZ zdecydowało o podwyższeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia o 95 mln zł do 111 mln zł. Jak poinformował Zarząd zrobione to było na wypadek turbulencji rynkowych, aby można było „zareagować gdy będzie to potrzebne”.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus