Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Grupy PCC Rokita w 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody ze sprzedaży 3 142 712 2 203 306 43%
Zysk na działalności operacyjnej 832 233 482 873 72%
Zysk przed opodatkowaniem 813 716 466 821 74%
Zysk netto 675 085 417 322 62%
EBITDA 1 016 084 670 309 52%
Pozostałe dochody całkowite netto 311 -278  
Całkowite dochody ogółem 675 396 417 044 62%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 792 325 529 937 50%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -224 121 -148 398  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -361 964 -235 956  
Przepływy pieniężne netto 206 240 145 583 42%
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853  
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 34 21,02 62%
       
Aktywa trwałe 1 690 364 1 561 507 8%
Aktywa obrotowe 1 202 009 797 595 51%
Kapitał własny 1 543 138 1 130 419 37%
Kapitał akcyjny 19 853 19 853 0%
Zobowiązania długoterminowe 613 051 714 894 -14%
Zobowiązania krótkoterminowe 736 184 513 789 43%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 77,73 56,94 37%

 

Drodzy Inwestorzy, Szanowni Państwo!

Prezentujemy Państwu raport roczny za 2022 rok, który był dla Grupy PCR (PCCROKITA) wyjątkowo dobry. Był to kolejny okres, w którym pobiliśmy własne rekordy kontynuując wzrosty z ostatnich lat. Do wypracowania historycznych zysków przyczyniła się między innymi dywersyfikacja działalności. To zróżnicowanie jest wpisane w naszą strategię biznesową.

Od debiutu akcji PCC Rokita na Giełdzie Papierów Wartościowych minęło już dziesięć lat, w trakcie których zarówno zysk EBITDA jak i zysk netto wzrosły blisko dziesięciokrotnie. W tym okresie w sumie wypłaciliśmy na każdą akcję dywidendę w kwocie ponad 50 zł przy czym warto w tym miejscu przypomnieć, że cena akcji podczas debiutu ich notowań wynosiła 33 zł. Wyniki za 2022 rok przyniosły kolejne duże okrągłe liczby, skonsolidowany poziom EBITDA przekroczył miliard, sprzedaż Grupy trzy miliardy. Zysk netto nigdy dotąd nie był tak wysoki, wspiął się na poziom ponad 675 mln zł.

Pod względem efektów działalności w roku 2022 prym wiódł segment Chloropochodne, dla którego cały miniony rok był bardzo pomyślny. Sytuacja na rynku chloroalkaliów była niezwykle korzystna. Rynek ten odnotował bardzo wysoki popyt oraz historycznie najwyższe ceny produktów przy jednoczesnej ich obniżonej podaży. Ceny rynkowe ługu sięgnęły historycznych szczytów. Swoje maksima cenowe odnotowywała też soda kaustyczna, drugi kluczowy dla tego segmentu produkt. Jednocześnie rejestrowano bardzo wysokie ceny energii elektrycznej, która jest kluczowym medium przy produkcji chloroalkaliów.

Segment wypracował w 2022 roku rekordowe wyniki, wynik EBITDA był aż czterokrotnie wyższy od wyniku roku poprzedniego. Osiągnął wartość około 794 mln zł i miał blisko 80-procentowy udział w całym zysku EBITDA Grupy. W minionym roku segment odnotował rekordową sprzedaż ługu sodowego, a wysoki popyt na wszystkie jego produkty sprzyjał utrzymywaniu produkcji na wysokim poziomie,

Obecnie notowane są już niższe ceny ługu sodowego, niż te obserwowane w końcówce roku 2022, chociaż wciąż historycznie są na bardzo wysokich poziomach. Aktualnie ma miejsce nadal ograniczona dostępność tego produktu, ale też jednocześnie zauważalny jest mniejszy popyt rynkowy. Odnotowywane są także spadki cen sody kaustycznej nie mniej jednak są to nadal relatywnie wysokie poziomy cenowe.

Natomiast w kolejnym segmencie produkcyjnym Grupy, jakim jest segment Poliuretany, miniony rok przyniósł spadki. Trzeba mieć na uwadze, że wyniki roku 2022 porównujemy z rezultatami za 2021, które były historycznie najlepszymi i tym samym stanowiły bardzo wysoką bazę. Zysk segmentu za 2022 rok wyniósł blisko 163 mln zł i był o 55% niższy w stosunku do roku 2021.

Dla segmentu Poliuretany cały ubiegły rok był bardzo zróżnicowany. Mocny początek 2022 roku pozwolił nam jeszcze na wykorzystywanie w pełni mocy produkcyjnych i generowanie dobrych marż. Z każdym kolejnym kwartałem sytuacja na rynku poliuretanów pogarszała się. Związane było to zarówno ze spadającym popytem, rosnącą konkurencją wśród producentów polioli a w konsekwencji spadającymi rynkowymi cenami produktów. Jednocześnie wzrastały ceny niektórych kluczowych surowców. W konsekwencji tych czynników rentowność charakteryzowała się trendem spadkowym w ciągu całego 2022 roku. Obecnie odnotowuje się na rynku ograniczony popyt i nadpodaż polioli. Wyzwaniem dla europejskich producentów jest azjatycka konkurencja w zakresie surowców lub gotowych polioli. Oczywiście jak zawsze dążymy do dostosowywania portfela produkcji do obecnych warunków.

Z kolei segment Inna działalność chemiczna w prezentowanym okresie wypracował rekordowe rezultaty. Wysokie były obroty, marże jak i wyniki finansowe. Wpływ na tak dobre wyniki miały wzrosty cen produktów segmentu oraz nadzwyczajnie wysokie marże nawet na produktach mniej specjalistycznych. Korzystnie na wyniki wpłynęła również sprzedaż produktów specjalistycznych. Spółka rozważa zwiększenie potencjału produkcji w tym zakresie. Obecne spowolnienie gospodarcze, w tym spadający popyt, duża zmienność cen surowców oraz rosnąca konkurencja spoza Europy mogą mieć wpływ na wyniki segmentu w kolejnych okresach, pomimo korzystnej struktury portfolio produktowego.

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Projekt ten prowadzi spółka PCC BD Sp. z o.o., w której po 50% udziałów posiada PCC Rokita i PCC EXOL. Inwestycja pozostaje obecnie na etapie projektowania poszczególnych elementów instalacji, równolegle trwają pierwsze prace budowlane. Na obecnym etapie prac jeszcze nie wszystkie aspekty projektowe zostały ustalone. Biorąc pod uwagę niestabilne otoczenie makroekonomiczne, prowadzone są analizy potencjalnych scenariuszy w różnych hipotetycznych wariantach kosztowych. Wszystkie te okoliczności powodują przekonanie, że ostateczne koszty inwestycji będą wyższe od wstępnych szacunków.

Mimo tego, obecnie inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Natomiast nie jest wykluczone, że mogą pojawić się okoliczności, które potencjalnie mogą wpłynąć na modyfikację harmonogramu jak i zakresu przedsięwzięcia lub wolumenów produkcji. Aktualnie Spółka nie zakłada, aby obecnie znane jej warunki mogły uniemożliwić realizację inwestycji.

Możemy pochwalić się też inwestycjami wpisującymi się w zrównoważony rozwój. Mamy tu na myśli zakończoną w drugiej połowie 2022 roku inwestycję w budowę kotłowni wodorowo-gazowej dedykowanej do produkcji pary technologicznej. Finalnie inwestycja ma pozwolić na zmniejszenie ilości zużywanego węgla oraz obniżenie emisji CO2, gdyż paliwem opałowym dla kotłowni jest nadmiarowy wodór produkowany w segmencie Chloropochodne.

Ponadto w ramach obszaru związanego z bezpieczeństwem energetycznym analizujemy między innymi inwestycje we własne źródła energii odnawialnej, w tym między innymi produktów specjalistycznych. Spółka rozważa zwiększenie potencjału produkcji w tym zakresie. Obecne spowolnienie gospodarcze, w tym spadający popyt, duża zmienność cen surowców oraz rosnąca konkurencja spoza Europy mogą mieć wpływ na wyniki segmentu w kolejnych okresach, pomimo korzystnej struktury portfolio produktowego.

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Projekt ten prowadzi spółka PCC BD Sp. z o.o., w której po 50% udziałów posiada PCC Rokita i PCC EXOL. Inwestycja pozostaje obecnie na etapie projektowania poszczególnych elementów instalacji, równolegle trwają pierwsze prace budowlane. Na obecnym etapie prac jeszcze nie wszystkie aspekty projektowe zostały ustalone. Biorąc pod uwagę niestabilne otoczenie makroekonomiczne, prowadzone są analizy potencjalnych scenariuszy w różnych hipotetycznych wariantach kosztowych. Wszystkie te okoliczności powodują przekonanie, że ostateczne koszty inwestycji będą wyższe od wstępnych szacunków.

Mimo tego, obecnie inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Natomiast nie jest wykluczone, że mogą pojawić się okoliczności, które potencjalnie mogą wpłynąć na modyfikację harmonogramu jak i zakresu przedsięwzięcia lub wolumenów produkcji. Aktualnie Spółka nie zakłada, aby obecnie znane jej warunki mogły uniemożliwić realizację inwestycji.

Możemy pochwalić się też inwestycjami wpisującymi się w zrównoważony rozwój. Mamy tu na myśli zakończoną w drugiej połowie 2022 roku inwestycję w budowę kotłowni wodorowo-gazowej dedykowanej do produkcji pary technologicznej. Finalnie inwestycja ma pozwolić na zmniejszenie ilości zużywanego węgla oraz obniżenie emisji CO2, gdyż paliwem opałowym dla kotłowni jest nadmiarowy wodór produkowany w segmencie Chloropochodne.

Ponadto w ramach obszaru związanego z bezpieczeństwem energetycznym analizujemy między innymi inwestycje we własne źródła energii odnawialnej, w tym między innymi budowę farmy fotowoltaicznej. Kontynuujemy również inwestycję w budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów. Nowe Centrum ma umożliwić zwiększenie obecnej powierzchni laboratoryjnej niemal trzykrotnie.

Rok 2023 niesie ze sobą wiele niewiadomych dotyczących rynków, na których operuje Spółka. Sytuacja makroekonomiczna, między innymi na rynkach surowców, jest złożona. Zwłaszcza rynek surowców energetycznych oraz energii elektrycznej potencjalnie będzie stwarzać wyzwania europejskim firmom chemicznym, którym może być coraz trudniej konkurować z azjatyckimi producentami. Mamy ambicje realizować plany biznesowe, w tym inwestycje, tak aby maksymalnie wykorzystywać i rozwijać własny potencjał oraz korzystać z możliwości rynkowych.

Dziękujemy Państwu za ten bardzo pomyślny rok. Zapraszamy do lektury całego raportu.

Rafał Zdon Wiesław Klimkowski

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus