Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

PCF Group rozpoczyna emisję akcji

Sebastian Wojciechowski, Prezes PCF Group
Sebastian Wojciechowski, Prezes PCF Group
Udostępnij

PCF (PCFGROUP) rozpoczyna emisję akcji, z której planuje pozyskać od 205 do 295 mln zł. Oferta skierowana jest do wybranych inwestorów. Wśród nich jest KRAFTON, południowokoreański wydawca i producent gier, który zobowiązał się do objęcia ponad 60% oferowanych akcji o łącznej wartości około 144,5 mln zł. Dodatkowo, Grupa People Can Fly pozyskuje nowe finansowanie dłużne.

Spółka konsekwentnie realizuje zaktualizowaną strategię rozwoju, zakładającą wydanie większości gier ze swojego portfela w modelu self-publishing. Pozostaje jednocześnie otwarta na współpracę z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire), o ile warunki takiej współpracy będą atrakcyjne dla PCF Group. Jeśli prowadzone obecnie negocjacje z globalnym wydawcą zakończą się pozytywnie, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o nowy projekt.

Naturalną konsekwencją przejścia na self-publishing jest obciążenie bieżących wyników Grupy większymi kosztami, podczas gdy oczekiwane korzyści z samodzielnego wydawania gier pojawią się w przyszłości, po premierze poszczególnych gier.

Jasna strategia, konkretne cele

– Zaprezentowana w styczniu tego roku zaktualizowana strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada, że większość gier z naszego portfela wydamy samodzielnie. Nasz 5-letni plan finansowy jednoznacznie wskazuje, że przejście na self-publishing w dłuższym terminie buduje większą wartość dla spółki i akcjonariuszy. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022 – podkreślił Sebastian Wojciechowski, Prezes i główny akcjonariusz PCF Group.

Jednym z elementów realizowanej strategii jest dalsze wzmocnienie zespołów produkcyjnych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej retencji i satysfakcji pracowników oraz unikalnej kultury organizacyjnej. Na koniec marca tego roku zespół People Can Fly, włączając zespół Incuvo, spółki zależnej PCF Group, liczył już ponad 640 osób (tj. 5% więcej niż na koniec 2022 roku), z czego prawie 450 to deweloperzy. W horyzoncie czasowym strategii, czyli do końca 2027 roku, łączna liczba Awiatorów może sięgnąć około 1200.

Główny akcjonariusz PCF Group zamierza również wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego przyzna kluczowym pracownikom lub współpracownikom prawa do nabycia akcji Spółki, stanowiących do 4,11% obecnego kapitału zakładowego, bez rozwadniania dotychczasowych akcjonariuszy. Nastąpi to pod warunkiem wypracowania przez Grupę 1,5 mld zł skumulowanego zysku EBITDA w latach 2023-2027.

Emisja akcji coraz bliżej

 – Realizacja naszych planów wymaga oczywiście zapewnienia adekwatnego finansowania, a jednym z jego kluczowych elementów jest emisja nowych akcji, z którą właśnie startujemy. Cieszymy się, że jeszcze przed rozpoczęciem oferty pozyskaliśmy inwestora, który zobowiązał się do objęcia ponad 60% oferowanych akcji, czyli firmę KRAFTON, jednego z największych południowokoreańskich wydawców i producentów gier – powiedział Sebastian Wojciechowski.

Nowa emisja (SPO) obejmie do około 5,85 mln akcji serii F, z której Spółka planuje pozyskać od około 205 mln do około 295 mln zł. Oferta jest przeprowadzana w trybie subskrypcji prywatnej (niewymagającej opublikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do zaproszonych do udziału w niej inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR. Emisja jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25% akcji Spółki (na koniec dnia 28 lutego 2023 r.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

KRAFTON zobowiązał się objąć akcje stanowiące 10% kapitału zakładowego PCF Group po przeprowadzeniu oferty, a więc około 3,59 mln akcji (ponad 60% emisji) przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji serii F. Cena emisyjna akcji obejmowanych przez KRAFTON została ustalona na poziomie 40,20 zł za każdą akcję, niezależnie od liczby i ceny emisyjnej akcji, które zostaną objęte przez pozostałych inwestorów uczestniczących w SPO. Łączna wartość akcji obejmowanych przez KRAFTON, zakładając objęcie maksymalnej liczby akcji serii F w ofercie, wyniesie zatem maksymalnie około 144,5 mln zł.

Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu rusza dzisiaj, 29 maja, i potrwa do 1 czerwca (z możliwością skrócenia) i również 1 czerwca poznamy cenę emisyjną akcji oraz nastąpi ich wstępny przydział. Umowy objęcia akcji będą zawierane od 2 do 6 czerwca, a ostateczna alokacja akcji nastąpi 9 czerwca br.

Nowe finansowanie dłużne

Na realizację nowej strategii Spółka zamierza wykorzystać także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania, które nie spowodują rozwodnienia akcjonariuszy.

Przed kilkoma dniami spółka zależna PCF Group – People Can Fly Canada – zawarła umowy z Bank of Montreal dotyczące udzielenia jej dwóch kredytów obrotowych: do 1,2 mln dolarów kanadyjskich (około 3,7 mln zł) na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada, oraz do 8 mln dolarów kanadyjskich (około 24,8 mln zł) na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie.

Portfel People Can Fly może powiększyć się o nowy projekt realizowany z globalnym wydawcą

Strategia rozwoju grupy People Can Fly, obok rozwijania własnej działalności wydawniczej, zakłada również możliwość współpracy z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire), jeśli pojawią się atrakcyjne możliwości takiej współpracy. Tego rodzaju umowy zapewniają PCF Group stabilność finansową, a jednocześnie przestrzeń do eksperymentowania i rozwoju.

Przed tygodniem PCF Group poinformowała o toczących się negocjacjach dotyczących zawarcia umowy produkcyjno-wydawniczej z jednym z renomowanych, globalnych wydawców.

– Z oczywistych względów, na tym etapie nie możemy ujawnić żadnych szczegółów. Mogę jedynie powiedzieć, że chodzi o nową grę wideo, a więc w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji i zawarcia umowy, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o dodatkowy projekt w modelu work-for-hire, czyli realizowany przez nas jako dewelopera na zlecenie i na rzecz wydawcy, w zamian za co PCF będzie otrzymywać uzgodnione wynagrodzenie. Przełoży się to pozytywnie na wyniki finansowe i przepływy pieniężne – powiedział Sebastian Wojciechowski.

People Can Fly pracuje obecnie nad siedmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Cztery z nich to gry z segmentu AAA, z czego jedna – Projekt Gemini – jest już w fazie produkcyjnej i realizowana jest w modelu work-for-hire na zlecenie Square Enix, wieloletniego wydawcy grupy. Trzy kolejne gry z segmentu AAA – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – znajdują się w preprodukcji i Spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest Projekt Red, z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się ponadto dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Projekt Thunder oraz Green Hell VR – realizowane przez Incuvo.

Inwestycje w przyszły wzrost

PCF Group opublikowała dziś również wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku: skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 3,0 mln zł wobec 16,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku, natomiast przychody w omawianym okresie sięgnęły 34,9 mln zł w porównaniu z 50,4 mln zł przed rokiem. Wyniki te są zgodne z oczekiwaniami Zarządu. Niższe przychody to w dużej mierze efekt zakończenia w zeszłym roku współpracy z Take-Two Interactive, byłym wydawcą Projektu Dagger (obecnie ten projekt rozwijany jest samodzielnie przez Grupę z założeniem wydania gry w modelu self-publishing).

Ponadto, naturalną konsekwencją przejścia na self-publishing jest to, że niektóre koszty rozwijanych projektów, w tym te związane ze zwiększaniem zespołów deweloperskich oraz budowaniem własnych struktur wydawniczych, obciążają bieżące wyniki finansowe Grupy, podczas gdy gros przychodów z samodzielnego wydawania gier pojawi się w przyszłości, po premierze poszczególnych gier.

W odniesieniu do przychodów i wyników w najbliższych kwartałach, Zarząd PCF Group oczekuje odwrócenia spadkowego trendu w przypadku pozytywnego zakończenia toczących się negocjacji z jednym z globalnych wydawców i zawarcia umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej nowego projektu realizowanego w modelu work-for-hire.

Dodatkowo, pozytywny wpływ na tegoroczne wyniki będą miały projekty VR, których wydanie zaplanowane jest na 2023 rok. Chodzi o premierę Projektu Thunder oraz debiut gry Green Hell VR na kolejnych platformach VR (HTC i Sony NGVR).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus