Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Cedrob zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji Gobarto

Udostępnij
  • Cedrob opublikowała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji GOB (GOBARTO), proponując cenę 17,60 zł za akcję.
  • Proponowana cena uwzględnia istotną premię zarówno do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich sześciu miesięcy (tj. 9,29 zł), jak i ostatnich trzech miesięcy (tj. 10,86 zł), tj. odpowiednio 89 proc. i 62 proc., jak i do bieżącej ceny rynkowej akcji Gobarto, tj. 43 proc. w stosunku do kursu zamknięcia z dnia 30 maja 2023 r., który wyniósł 12,30 zł. Jednocześnie zaproponowana przez Cedrob cena przekracza wartość księgową na jedną akcję Gobarto, jaka została ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na dzień 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł.
  • Intencją Cedrob jest osiągnięcie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Gobarto, co odpowiada 27.800.229 akcji w spółce.
  • W przypadku osiągnięcia progu 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, Cedrob zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out). Aktualnie Cedrob posiada 25.149.073 akcji Gobarto, co stanowi 90,46 proc. udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.
  • Niezależnie od powyższego, zamiarem Cedrob jest wycofanie wszystkich akcji Gobarto z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Zaproponowana cena, uwzględniająca bardzo wysoką premię, jest wyższa od wartości księgowej na akcję. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kurs akcji Gobarto ani razu nie osiągnął proponowanej wartości. Akcje spółki notowane są w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami, co oznacza, że ich płynność jest bardzo ograniczona. To istotny aspekt z punktu widzenia akcjonariuszy spółki rozważających sprzedaż walorów – komentuje Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob

Zapisy będą przyjmowane w dwóch terminach:

  • w ramach pierwszego terminu od 1 czerwca, do 27 czerwca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 30 czerwca 2023 r.,
  • w ramach drugiego terminu od 28 czerwca, do 25 lipca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 28 lipca 2023 r.

Cena nabycia w pierwszym i drugim terminie jest taka sama i wynosi 17,60 zł za akcję.

Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 2.651.156 akcji, które stanowią 9,54 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 9,54 proc. ogólnej liczby głosów podczas walnego zgromadzenia spółki.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach zaproszenia jest IPOPEMA Securities. Oferty sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie można składać zarówno w domach maklerskich, które prowadzą rachunki danych akcjonariuszy (pod warunkiem, że dany podmiot umożliwia swoim klientom składanie w ten sposób ofert sprzedaży akcji), jak i w siedzibie IPOPEMA Securities, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus