Akcjonariusze PXM (POLIMEXMS) zdecydują o emisji do 150 mln akcji serii T bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 28 grudnia.

"Podwyższa się kapitał zakładowy [...] poprzez emisję [...] nie więcej niż 150 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda. 2. Akcje Serii T będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej [...]. 3. W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii T" – czytamy w projekcie uchwały.

W uzasadnieniu do projektu uchwały podano, że z uwagi na bieżące potrzeby finansowe spółki i trudności w zapewnieniu gwarancji bankowych o odpowiedniej wysokości, niezbędnych do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych przez Polimex-Mostostal jak i spółek z grupy, konieczna jest dalsza restrukturyzacja finansowa.

W ocenie zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji spółki, optymalny sposób zaspokojenia potrzeb finansowych. Celowość wykorzystania środków w emisji akcji uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru, podkreślono.

"Z uwagi na fakt, że spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T za zgodą rady nadzorczej jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie tak dużej emisji [...] w drodze oferty prywatnej wymaga przeprowadzenia negocjacji z inwestorem lub inwestorami co do warunków dokonania inwestycji w spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji oraz zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień inwestycyjnych, z uwzględnieniem sytuacji panującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz dążąc do zaspokojenia poprzez dokapitalizowanie bieżących potrzeb kapitałowych w najwyższy możliwy sposób. W ocenie zarządu tylko taki sposób zagwarantuje powodzenie emisji akcji serii T" - czytamy w uzasadnieniu.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.