SEN (SERINUS) odnotował 58,9 mln USD skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,1 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 27,52 mln USD w 2016 r. wobec 52,15 mln USD rok wcześniej. 

"Odnotowana strata netto z działalności kontynuowanej za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosła 27,5 mln USD (0,35 USD na akcję), w porównaniu do straty netto z działalności kontynuowanej w wysokości 52,2 mln USD z 2015 r. Strata ta obejmowała odpis z tytułu utraty wartości aktywów w kwocie 16,8 mln USD (2015 r.: 51,4 mln USD), wynikający z ujemnego rezultatu weryfikacji technicznej rezerw oraz ze spadków cen ropy i gazu" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. 

Strata przed opodatkowaniem wyniosła 30,88 mln USD wobec 65,92 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego  sięgnęły 14,75 mln USD w 2016 r. wobec 25,98 mln USD rok wcześniej. 

"Przychody, po odliczeniu opłat koncesyjnych (ang. royalties) uzyskane w Tunezji za rok kończący się 31 grudnia 2016 r. spadły i wyniosły 14 mln USD w porównaniu do 23 mln USD odnotowanych w 2015 r., co wynika z obniżonych cen surowców i niższej produkcji" - czytamy dalej. 

"Ze względu na utrzymujący się spadek cen ropy oraz weryfikację techniczną rezerw, Serinus ujął na 31 grudnia 2016 r. odpis z tytułu utraty wartości aktywów w kwocie 16,8 mln USD dotyczący jego tunezyjskich aktywów. W roku 2015 odpis wyniósł 51,4 mln USD" - napisano także w komunikacie. 

Serinus podał też, że w 2016 r. dokonał nakładów inwestycyjnych w kwocie 3,6 mln USD, z czego kwoty 1,9 mln USD I 1,7 mln USD były przeznaczone, odpowiednio, na nakłady w Tunezji i Rumunii. 

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.