Po bardzo dobrych wynikach za 2017 roku PEO (PEKAO) podtrzymuje cele strategii - zysk netto na poziomie 3 mld zł oraz zwrot z kapitałów na poziomie 14% w 2020 roku, poinformował prezes Michał Krupiński. 

"Podtrzymujemy nasze deklaracje, że 3 mld zł zysku netto w 2020 roku i 14% ROE jest jak najbardziej do osiągnięcia. To są konserwatywne założenia. Mamy wzrost marży odsetkowej i oczekujemy jej poprawy w tym roku. Trzymamy koszty ryzyka pod kontrolą, one wręcz spadły r/r i mamy bardzo silne wzrosty po stronie kredytów detalicznych, które wzrastają o ponad 20%" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej. 

W liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego prezes napisał, że ambicją banku na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej i najwyższych standardów w obszarze zarządzania ryzykiem.

W 2017 r. bank miał 2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 279,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 088,13 mln zł wobec 2 278,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Na wysokość zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r. miał również wpływ zysk z przeszacowania do wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym.

W 2017 r. podatek bankowy wyniósł 522,3 mln zł i był wyższy o 72,8 mln zł, głównie ze względu na krótszy okres obowiązywania przepisów o podatku w 2016 r. (tj. od 1 lutego 2016 r.).

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.