Bank Pekao odnotował 392,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 349,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 205,69 mln zł wobec 1 115,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat PEO (PEKAO) sięgnął 588,05 mln zł wobec 573,48 mln zł rok wcześniej.

"Wynik odsetkowy netto pozostaje w trendzie wzrostowym +1,2% kw/kw mimo negatywnego wpływu krótszego I kwartału i niższej stawki rezerwy obowiązkowej odprowadzanej przez Bank do NBP. Kontynuacja wzrostu marży odsetkowej dzięki silnemu wsparciu produktów o wyższej marży i dyscyplinie cenowej" - podał bank w prezentacji. 

Bank podał, że po rekordowym 2017 r. raportuje kolejne rekordy konsekwentnie wdrażając strategię "Siły Żubra". Zysk netto 392 mln zł (+12% r/r) jest osiągnięty dzięki wyższym dochodom z działalności podstawowej we wszystkich segmentach oraz silnej dyscyplinie kosztowej. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności – wzrost ROE o 35 p.b. do 8,7% oraz marży odsetkowej o 6 p.b. do 2,82%.

"Systematycznie poprawiamy osiągane wyniki, zarówno jeśli chodzi o wzrost biznesu, dochodowość oraz wskaźniki efektywności. Poprawiliśmy zysk netto, wskaźnik ROE, wzrosła marża odsetkowa. Utrzymujemy wysoki, dwucyfrowy wzrost portfela kluczowych kredytów detalicznych oraz stabilny wzrost bazy depozytowej. Jesteśmy jednym z najsilniejszych banków w Polsce o czym świadczą nasze wysokie wskaźniki kapitałowe i możliwości dywidendowe banku. Świadczy o tym również nasza decyzja o rekomendacji 99,3% zysku banku za rok 2017 w formie dywidendy dla naszych akcjonariuszy" – powiedział  wiceprezes nadzorujący pion finansowy Tomasz Kubiak, cytowany w komunikacie. 

Dochody z działalności operacyjnej wzrosły o 4,3% r/r do 1 852 mln zł w I kw. br.

Bank zanotował koszty operacyjne za I kw. na poziomie 851 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2% r/r oraz spadek o 1,4% kw/kw. 

"Wyższa część zmiennej struktury wynagrodzeń spowodowała wzrost kosztów osobowych r/r, również pod wpływem zmiany legislacyjnych, przy stabilnym koszcie wynagrodzeń. Wzrost kosztów rzeczowych w ujęciu r/r wynika przede wszystkim z wyższego budżetu marketingowego oraz projektów strategicznych realizowanych w banku - dostosowanie budżetu marketingowego do poziomów sektora" - czytamy także w prezentacji. 

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 46,0% w I kw. 2018 r. wobec 45,5% rok wcześniej. 

Aktywa razem banku wyniosły 182,74 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 169,16 mld na koniec  I kw. 2017 r..

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 434,73 mln zł wobec 457,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1% na koniec I kw. 2018 r. wobec 17,7% rok wcześniej. 

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.