Polski Bank Komórek Macierzystych (BKM (PBKM)) ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln zł, podała spółka. Decyzja związana jest z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania potencjalnych procesów akwizycyjnych, których przeprowadzenie przewidywane jest w ramach przyjętej strategii rozwoju grupy kapitałowej.

„W ramach programu spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł, przy czym okres, w którym spółka będzie mogła emitować obligacje w ramach programu wyniesie 24 miesiące od daty zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK tzw. umowy emisyjnej określającej zasady emisji obligacji w ramach programu" – czytamy w komunikacie.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prawa z obligacji powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunkach posiadaczy rachunków zbiorczych, podano także.

„Obligacje będą emitowane […] poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 adresatów. Obligacje będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych" – czytamy dalej.

Świadczenia spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, wskazano również.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.