MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena w wezwaniu to 9,8 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski.

"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 19 003 988 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez MCI Capital [...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLMCIMG00012. Akcje objęte wezwaniem stanowią wszystkie akcje spółki, z wyjątkiem akcji spółki posiadanych przez wzywającego w liczbie 33 537 126 oraz przez pana Tomasza Czechowicza, tj. przez podmiot dominujący wobec wzywającego, w liczbie 345 482" - czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem reprezentują 35,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i tyle samo liczby akcji w kapitale zakładowym. W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać łącznie z podmiotem dominującym wobec wzywającego 100% ogólnej liczby akcji spółki i głosów tj. 52 886 596.

"Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 9,8 zł za jedną akcję" - czytamy także.

Harmonogram wezwania jest następujący:

- data ogłoszenia wezwania: 12 czerwca 2018 r.

- termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 3 lipca 2018 r.

- termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 15:00 (czasu CET) 2 sierpnia 2018 r.

- przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 7 sierpnia 2018 r.

- przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 10 sierpnia 2018 r.

MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r.

MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity Managers S.A. notowane na GPW. Dodatkowo spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie pożytki z wynajmu tych nieruchomości.