Kredyt Inkaso dokonał przydziału 50 000 obligacji serii E 1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

"Zapisy prowadzone były w dniach 2-3 sierpnia 2018 roku. W tych dniach zapisy złożyło 13 inwestorów, w wyniku czego spółka warunkowo przydzieliła 50 000 obligacji o łącznej wartości 50 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

W połowie lipca br. KRI (KREDYTIN) poinformował, że zdecydował o emisji do 50 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji mają być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie zadłużenia. Wtedy spółka podała, że wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r