Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Apator miał 17,03 mln zł zysku netto, 23,64 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Udostępnij

APT (APATOR) odnotował 17,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,64 mln zł wobec 21,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,18 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 219,58 mln zł rok wcześniej.

"Okres od lipca do września br. charakteryzowała dodatnia dynamika sprzedaży segmentu Energia Elektryczna, w związku z czym umocniła się jego dominująca rola w sprzedaży ogółem (46% ogółu przychodów). Udział segmentu Woda i Ciepło wyniósł w tym okresie 31%, segmentu Gaz - 23%. Grupa kontynuowała dostawy w ramach kontraktów pozyskanych w I półroczu br. (umowy z Energa Operator, innogy Stoen Operator czy Polską Spółką Gazowniczą), budując jednocześnie portfel nowych zamówień (Apator informował m.in. o skorzystaniu przez PGE Dystrybucja SA w 2019 r. z prawa do dodatkowych zamówień o wartości 32,5 mln zł)" - czytamy w komunikacie. 

Dynamika sprzedaży krajowej w III kwartale br. była zdecydowanie wyższa niż sprzedaży eksportowej, w efekcie udział eksportu w sprzedaży ogółem obniżył się z 58% w I-III kw. 2017 r. do 47% w 2018 roku.

"Niższy udział eksportu w całkowitych obrotach związany jest przede wszystkim z mniejszą sprzedażą segmentu Gaz (zakończenie realizacji dużego kontraktu w Wielkiej Brytanii), w którym eksport tradycyjnie stanowi dominującą pozycję przychodów. W pozostałych segmentach również zanotowano zmniejszenie udziału sprzedaży eksportowej. Głównymi rynkami, na których koncentruje się grupa, poza Polską, pozostaje Unia Europejska, z dominującym udziałem rynków: brytyjskiego, holenderskiego, niemieckiego i czeskiego. Jednocześnie grupa sukcesywnie odbudowuje sprzedaż na rynkach wschodnich (np. Ukraina) i pozyskuje nowe rynki (np. Turcja, Rumunia, Indonezja czy Gruzja)" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 51,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 586,71 mln zł w porównaniu z 670,95 mln zł rok wcześniej.

"W ujęciu narastającym, po 9 miesiącach 2018 r., Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 53,3 mln zł (+18% r/r) oraz EBITDA na poziomie 99,3 mln zł (+9% r/r), przy niższym poziomie przychodów (586,7 mln zł, -13% r/r). Na taki poziom wyników w omawianym okresie wpłynęło zwiększenie udziału wysokomarżowych produktów w sprzedaży oraz konsekwentnie utrzymywana dyscyplina kosztowa,
w szczególności spadek kosztów sprzedaży (10% r/r) i kosztów ogólnozakładowych (2% r/r). Ponadto, zdecydowanej poprawie uległa sytuacja w spółkach Apator Rector (zamykanie zaległych kontraktów długoterminowych, odbudowa portfela produktowego) oraz Apator Elkomtech (wzrost obrotów oraz korzystniejszy mix produktowy)" - czytamy również w komunikacie. 

"Po efektach osiągniętych w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r. podtrzymujemy realizację prognozy wyników finansowych. Mimo że przychody prawdopodobnie ukształtują się w okolicy dolnego progu widełek, dzięki poprawie efektywności i dyscyplinie kosztowej, zysk netto powinien oscylować w okolicy górnej granicy prognozy. Optymizmem napawa też fakt, iż poprawia się kondycja rynku, na którym działamy, czujemy sprzyjający klimat do inwestowania w zakresie smart grid. Chcemy to wykorzystać dla dalszej poprawy naszych wyników w kolejnych miesiącach i skutecznej realizacji ogłoszonej w tym roku strategii rozwoju" - podsumował prezes Apatora Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 62,77 mln zł wobec 49,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus