IPE (IPOPEMA) odnotowała 2,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,03 mln zł wobec 1,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,74 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 23,09 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 66,11 mln zł w porównaniu z 68,96 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo zysku na działalności wypracowanego w segmencie usług doradczych, strata w segmentach usług maklerskich oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi przełożyła się na skonsolidowaną stratę na działalności na poziomie 2 910 tys. zł (wobec 5 865 tys. zł zysku rok wcześniej). Na poziomie netto również tylko segment usług doradczych zanotował dodatni wynik, w związku z czym skonsolidowana strata netto w okresie I-III kw. 2018 r. wyniosła 4 335 tys. zł (wobec zysku netto na poziomie 2 826 tys. zł rok wcześniej)" - wskazano w raporcie.

Z uwagi na fakt, że udział Ipopema Securities w Ipopema Business Consulting wynosi 50,02% oraz 77% w Ipopema Financial Advisory, strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 4 339 tys. zł, a 4 tys. zł stanowił zysk przypisany udziałowcom mniejszościowym.

"Pomimo wzrostu poziomu przychodów w segmencie funduszy inwestycyjnych i usług doradczych spadek przychodów w segmencie usług maklerskich przełożył się na nieznaczny spadek łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w okresie I-III kw. 2018 r. o 4,1% (do poziomu 66.111 tys. zł wobec 68 957 tys. zł w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.)" - czytamy w raporcie.

Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (24 918 tys. zł; 37,7% skonsolidowanych przychodów) były o 27,1% niższe niż rok wcześniej (34 168 tys. zł), na co kluczowy wpływ miał znaczny spadek przychodów z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (5 881 tys. zł wobec 14 948 tys. zł w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.), przy przychodach z tytułu obrotu papierami wartościowymi niższych o 4,8% (17 079 tys. zł wobec 17 948 tys. zł w okresie I-III kw. 2017 r.).

"Niższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej wynikały z istotnie mniejszej wartości transakcji zrealizowanych w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017. W wyniku zwiększenia przychodów w obszarze działalności detalicznej o 53,9% (do 1 958 tys. zł) wzrosły natomiast pozostałe przychody z działalności podstawowej" - czytamy dalej.

Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. przychody w wysokości 24 679 tys. zł (37,3% skonsolidowanych przychodów), tj. o 8,2% wyższe niż rok wcześniej (22 808 tys. zł).

"W porównaniu do okresu I-III kw. 2017 r. zmieniła się struktura przychodów w ten sposób, że wzrósł udział przychodów za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego w rezultacie wzrostu ich aktywów, których średnia wartość kształtowała się na poziomie 1,4 mld zł (wobec 1,1 mld zł w okresie I-IX 2017 r.). Łączna suma aktywów w zarządzaniu wyniosła na koniec września 2018 r. 59,1 mld zł (48,0 mld zł rok wcześniej)" - napisano także.

Ipopema Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. przychody na poziomie 16 514 tys. zł (25% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 (11 981 tys. zł) stanowiło wzrost o 37,8%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 2,76 mln zł wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.