Ursus w restrukturyzacji zawarł z PG Energy Capital Management warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł, podał URS (URSUS).

"Powyższa umowa zawiera wstępne warunki sprzedaży wszystkich posiadanych przez Ursus S.A. akcji spółki Ursus Bus S.A., tj. 18 549 000 zwykłych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych spółki Ursus Bus S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja stanowiących 77,3% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 77,3% głosów na WZA spółki Ursus Bus" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy kupujący zobowiązał się nabyć od Ursusa akcje za kwotę nie mniejszą niż 34 000 000 zł oraz nie większą niż 34 500 000 zł, jeśli do 31 marca 2019 r. spełnią się wszystkie poniższe warunki:

- przedłożenie przez Ursus prawomocnego postanowienia sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż akcji na warunkach określonych w zawartej warunkowej umowie sprzedaży, wydanego w ramach przyspieszonego postępowania układowego;

- otrzymanie zgody mBanku na zawarcie umowy przejęcia długu, na podstawie której kupujący przejmie całe zadłużenie Ursusa wobec banku (czym zostanie rozliczona cena akcji);

- złożenie oświadczenia woli przez bank o zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banku;

- pozyskanie przez kupującego finansowania działalności Ursus Bus w kwocie nie niższej niż 40 mln zł, wymieniono w materiale.

Zapłata ceny za akcje nastąpi w dniu zamknięcia – m.in. zawarcia umowy rozporządzającej, poprzez przejęcie całego długu Ursusa w mBanku (wysokość długu jest równa z ceną akcji) przez kupującego (co spowoduje wygaśniecie całego zobowiązania Ursusa względem mBanku), a także po otrzymaniu przez Ursusa zgody banku na zwolnienie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w związku z przejętym przez kupującego zadłużeniem, podano także.

Transakcja sprzedaży jest pochodną planu restrukturyzacyjnego będącego integralną częścią przyspieszonego postępowania układowego otwartego w dniu 7 listopada 2018 r. na mocy postanowienia sądu rejonowego Lublin-Wschód. Głównymi założeniami wstępnego planu restrukturyzacyjnego załączonego do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego są dezinwestycje polegające na sprzedaży wybranych elementów majątku trwałego, poprawa rentowności produkowanych i sprzedawanych wyrobów poprzez obniżenie własnych kosztów wytworzenia, dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian zachodzących w spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzacja obecnego zadłużenia oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności, przypomniano także.

"Nowy właściciel spółki Ursus Bus [...] zamierza, wykorzystując doświadczenie oraz obecny portfel zamówień Ursus Bus S.A. kontynuować dalszy, dynamiczny rozwój spółki oraz aktywnie pozyskiwać nowe zamówienia, co umożliwi spółce Ursus Bus S.A. zwiększanie udziału rynkowego w kraju, ale też na perspektywicznych rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.