W 2018 r. liczba umów deweloperskich i przedwstępnych podpisanych przez Grupę Kapitałową Wikana wyniosła 238 lokali. Liczba umów przenoszących własność była natomiast równa 116.

Oba wyniki ustępują tym osiągniętym w 2017 r. Liczba umów przenoszących własność lokali wyniosła wówczas 208 sztuk, a umów deweloperskich i przedwstępnych było 270.

„(…) wpływ na liczbę umów przenoszących własność, a w konsekwencji na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w 2018 r. miały w szczególności opóźnienia powstałe z winy generalnych wykonawców w realizacji czwartego etapu (B4) inwestycji pod nazwą Sky House w Lublinie oraz pierwszego i drugiego etapu inwestycji pod nazwą „Osiedle Marina B” w Lublinie i odstąpienia w związku z powyższym przez WIK (WIKANA) od umów z tymi wykonawcami (…), jak również kwestie formalne związane z uzyskaniem przez spółki z Grupy pozwoleń na użytkowanie realizowanych inwestycji przed dniem 31 grudnia 2018 r. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe będzie mieć znaczący wpływ na wynik Grupy za rok obrotowy 2018.” – wyjaśniono w komunikacie