W 2018 roku Quercus TFI odnotowało stratę w wysokości -10,2 mln z, wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk z działalności operacyjnej spadł z 41,2 mln zł przed rokiem do 16,8 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży były w 2018 roku niższe o -28% i wyniosły 85,7 mln zł

 „Zarząd proponuje pokrycie straty za rok 2018 z kapitału rezerwowego pod nazwą „kapitał rezerwowy z zysku za rok 2017”. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia w/w kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack S.A. posiadanych obecnie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę na sytuację tych funduszy inwestycyjnych i ich uczestników, w tym służących uzyskaniu przez Spółkę pośredniej ekspozycji na te obligacje, bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych Spółki, wraz z kosztami ich nabycia.” – czytamy w raporcie QRS (QUERCUS)

Jednocześnie zarząd Quercus TFI wskazuje, że gdyby nastąpiła całkowita utrata wartości obligacji GetBack S.A., skumulowany wynik finansowy  za lata 2017-18 pomniejszony o całkowitą wartość ekspozycji Spółki na obligacje GetBack S.A. daje nadwyżkę ponad 14 mln zł.

Tym samym, o ile spółka będzie spełniała wymogi kapitałowe, taka kwota może być przeznaczona na skup akcji własnych.