Przychody Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego były w 2018 r. równe 302,2 mln zł, o 4% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. EBIT wzrósł w ubiegłym roku do 11,17 mln zł z 5,93 mln zł w 2017 r., a zysk netto wyniósł 7,96 mln zł wobec 4,24 mln zł rok wcześniej. 

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu KPD (KPPD) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo 

Akcjonariusze i Inwestorzy oraz Pracownicy Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna  
 
Rok 2018 był dla Spółki historyczny – w warunkach dobrej koniunktury i przy zabezpieczeniu odpowiednich mas surowca leśnego -  po raz pierwszy przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 300 mln zł. Przy tym poziomie sprzedaży uzyskaliśmy wynik finansowy w wysokości prawie 8 mln zł, co dało rentowność netto na poziomie 2,6%, najwyższą w ciągu ostatnich 5 lat.

Prowadzone inwestycje zorientowane były głównie na zwiększenie potencjału produkcyjnego poprzez unowocześnienie parku maszynowego oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Podnosimy jakość środków transportu wewnętrznego oraz obsługę procesów technologicznych  i produkcyjnych, co  wpływa na zmniejszenie kosztów remontów. Ogółem nakłady inwestycyjne  wyniosły ponad 13 mln zł.

W połowie roku wystąpił poważny problem z odnowieniem majątkowej polisy ubezpieczeniowej  w satysfakcjonującym nas zakresie. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu i tak jak wówczas zakłady ubezpieczeń zmieniły podejście do ryzyka ogniowego, uzasadniając to dużą szkodowością pożarową firm drzewnych. Potraktowanie nas przez pryzmat branży, bez względu na nasz brak szkodowości i znaczne rozproszenie ryzyka ogniowego wynikające ze struktury terytorialnej Spółki, spowodowało, że wróciliśmy do tworzenia specjalnego funduszu na pokrycie strat ewentualnych pożarów. Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez banki, dla których polisa ubezpieczeniowa jest istotnym elementem zabezpieczenia udzielonych kredytów.

Na rok 2019 zaplanowaliśmy inwestycje na poziomie roku 2018. Główne zadania to automatyzacja procesu manipulacji surowca i modernizacja węzła podawania kłód do hali traków z korowarką w ZPD Świerczyna oraz budowa fryzarni w ZPD Kołacz. Pozostałe zadania będą zorientowane na zwiększenie możliwości suszenia oraz poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Oczywiście naszych zamierzeń nie możemy prowadzić nie uwzględniając ogólnej sytuacji gospodarczej, gdzie mogą wystąpić czynniki niezależne od Spółki, a o znaczącym  wpływie na naszą działalność, jak np. niepewność na rynku energii.  Wszelkie niekorzystne zjawiska mogą wpłynąć na konieczność korekty naszych planów, co może skutkować ograniczeniem albo przesunięciem w czasie niektórych zamierzeń inwestycyjnych. Aktualnie z otoczenia Spółki, w tym także od naszych partnerów biznesowych mamy sygnały o zauważalnych symptomach ograniczania aktywności gospodarczej. Trudno tutaj jeszcze mówić o dekoniunkturze czy też groźbie kryzysu, tym niemniej będziemy te zjawiska monitorować, tak by przygotować się na różne scenariusze rozwoju sytuacji.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury pozostałych części raportu rocznego, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje, w tym także rozwinięcie wyżej poruszonych tematów, oraz obraz szczegółowej działalności Spółki w 2018 roku.

Z poważaniem

Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu KPPD-Szczecinek S.A. 

Szczegółowe dane finansowe Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.