Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Egzotyczne polityki dywidendy

Udostępnij

Zarządy niektórych spółek przy rekomendowaniu wysokości dywidendy, biorą pod uwagę różnego typu kryteria. Bywa, że bardzo indywidualne, specyficzne dla danej spółki, a czasami również - egzotyczne.

Chociaż zdecydowana większość spółek określa politykę dywidendy jako procent osiągniętego zysku netto, na warszawskim parkiecie znaleźć można również spółki stosujące zupełnie odmienne polityki dywidendy.

Systematyczny wzrost wartości dywidendy

Jedną z bardziej lubianych przez akcjonariuszy polityk dywidendowych, jest coroczny wzrost wartości dywidendy o określony procent. To kryterium, nazywane Regułą Wzrostu, jest także jedną z ważniejszych zasad wyboru amerykańskich spółek dywidendowych.

W Polsce za przykład stosowania takiej polityki posłużyć może NEU (NEUCA), która zakłada coroczny wzrost wartości dywidendy o min. 10-15%. Wariację takiej polityki stosują także PKN (PKNORLEN), AMB (AMBRA) czy DOM (DOMDEV). W przypadku tych spółek, wartość procentowa została jednak zamieniona na bardziej enigmatyczny „wzrost dywidendy na akcję” lub „rosnącą wartość wypłacanej dywidendy”.

Dywidenda jako procent wartości

W przypadku PKN Orlen, wzrost wartość dywidendy nie jest jedynym warunkiem zawartym w polityce dywidendy. Drugi określa maksymalną wartość dywidendy, równą 5% średniej rocznej kapitalizacji grupy za poprzedni rok.

Ten warunek może występować również jako samodzielna polityka dywidendy. Zarząd VTG (VANTAGE), podobnie jak PKN Orlen, rekomenduje dywidendę w wysokości 5% średniej rocznej kapitalizacji spółki, jednak z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 10 mln zł. Obecna wartość rynkowa dewelopera wynosi 154 mln zł, więc aby górny pułap został osiągnięty, kapitalizacja może wzrosnąć jeszcze o niemal 1/4. Wówczas akcjonariusze co roku otrzymają identyczną wartość dywidendy lub, co bardziej prawdopodobne, polityka spółki będzie wymagała aktualizacji.

Z kolei polityka dywidendy MCI uzależnia jej wartość nie od wielkości kapitalizacji, ale aktywów netto. Zgodnie z nową polityką, od 2018 roku zarząd zamierza rekomendować dywidendę w wysokości minimum 2% aktywów netto grupy. Poprzednia polityka zakładała 5% wartości aktywów, jednak w praktyce wypłata dywidendy nie została nigdy uchwalona.

Stała kwota dywidendy

Wprawdzie ustalona już ponad dekadę temu, jednak w dalszym ciągu aktualna polityka dywidendy AGO (AGORA), zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję. Chociaż w ostatnich latach dywidenda bywała wyższa lub zastępowana skupem akcji, zarząd w dalszym ciągu podtrzymuje politykę stałej kwoty dywidendy.

Wydawca Gazety Wyborczej również nie jest jedyną spółką, która zdecydowała się przyjąć tego typu kryterium. Stałą dywidendę, w wysokości 0,25 dolara na akcję, od 2 lat wypłaca także ukraiński KER (KERNEL). Innym przykładem może być notowana na rynku NewConnect GJA (GRJAGUAR). Działająca na rynku nieruchomości spółka zakłada wysokość dywidendy nie niższą, niż 4 grosze na akcję, z zastrzeżeniem o możliwości wzrostu tej kwoty w kolejnych latach.

Minimalna stopa dywidendy

Natomiast zarządy spółek MEX (MEXPOLSKA) oraz MLG (MLPGROUP), które w tym roku po raz pierwszy w swojej historii, podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami, zamierzają rekomendować na Walnym Zgromadzeniu dywidendę w takiej wysokości, aby stopa dywidendy nie była niższa niż, odpowiednio, 5% i 4%.

Zakładając systematyczny wzrost wartości akcji, taka polityka pozwala mieć nadzieję na wzrost wartości dywidendy. Niestety, biorąc pod uwagę znaczne zmiany wyceny (akcje Mex Polska podrożały w tym roku o +50%, ale po debiucie w 2012 ich wartość spadła o -90%), przyjęcie takiego kryterium niemal uniemożliwia oszacowanie wartości przyszłej dywidendy.

Wymogi kapitałowe

Zagadnienie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego pojawiło się już jako dodatkowe kryterium najbardziej popularnej polityki dywidendy, jednak nie wszystkie banki stosują się do rekomendacji nadzorcy w taki sam sposób. Tak jak w przypadku MBK (MBANK) i GNB (GETINOBLE), wytyczne mogą być jedynie dodatkowym warunkiem podstawowej polityki dywidendy, lub jak pokazuje polityka PKO (PKOBP), stanowić jej podstawę.

W ubiegłym roku PKO BP otrzymał od KNF indywidualne zalecenie, zatrzymania całości zysku za rok 2014. Wstrzymano wówczas wypłatę dywidendy i zmieniano zasady jej ustalania. Wówczas 1,9 mld zł zasiliło kapitał zapasowy, a 1,25 mld zł zostało niepodzielone. Był to pierwszy taki przypadek w historii największego polskiego banku.

Obecna polityka dywidendowa PKO BP zakłada spełnienie warunków: łącznego współczynnika kapitałowego powyżej 14,01%, współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 13,82% oraz wskaźnika dźwigni powyżej 5%.

 

Należy również pamiętać, że zdecydowana większość polityk dywidendy zawiera także dodatkowe klauzule, uzależniające podział zysku z akcjonariuszami od aktualnej sytuacji finansowej spółki, jej poziomu zadłużenia czy aktualnie realizowanych inwestycji. Część spółek przejściwo rezygnuje z przyjętej polityki w przypadku akwizycji innego przedsiębiorstwa. Zatem nawet bardzo precyzyjna polityka dywidendy nie daje niestety gwarancji wypłaty określonych środków w przyszłych latach.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+