Przychody Grupy K2 były w 2018 r. równe 108,79 mln zł, o 1,4% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny spadł w ubiegłym roku do 3,05 mln zł z 5,06 mln zł w 2017 r. Natomiast zysk netto spółki wyniósł w 2018 r. 2,33 mln zł wobec 3,79 mln zł rok wcześniej. 

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu K2I (K2INTERNT) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

Grupa K2 zamknęła rok 2018 drugim najlepszym wynikiem finansowym w swojej historii mimo zróżnicowanego obrazu wyników i osiągnięć poszczególnych segmentów. Niezadowalające oka­zały się przede wszystkim procesy pozyskiwania nowych Klientów w segmencie agencyjnym oraz mediowym. Wprowadzone jednak w drugiej poło­wie zeszłego roku zmiany przyniosły już zamierzo­ne efekty. Obydwa segmenty otworzyły nowy rok z obiecującym portfelem zamówień.

Jak zawsze, istotny wpływ na ogólny wynik Grupy miał rozwój relacji biznesowych z obecnymi Klien­tami, którzy zwiększali swoje wydatki zarówno na usługi reklamowe jak i technologiczne.

Do grona nowych Klientów dołączyły m.in. takie marki jak: Samsung, Flying Tiger Copenhagen, Ipsen, PURO Hotels, Grupa Neuca, Komenda Głów­na Policji czy Komisja Nadzoru Finansowego.

Grupa K2 zanotowała sezonową poprawę wyni­ków w czwartym kwartale 2018 roku. Odnoto­wane wyniki były jednak poniżej poziomów osią­gniętych w rekordowym czwartym kwartale 2017 roku. W efekcie, wyniki całego 2018 roku, dodat­kowo obciążone kosztami programu opcyjnego dla członków kierownictwa spółki zależnej FABRITY Sp. z o.o i przy słabszych efektach działań sprzeda­żowych w segmencie agencyjnym oraz mediowym, są na niższych poziomach w stosunku do roku 2017. Wyniki roku 2018, mimo osłabienia w stosunku do roku 2017, są jednak drugimi co do wysokości wynikami na poziomie operacyjnym i EBITDA na przestrzeni ostatnich 7 lat.

Prognozy wzrostu rynków, na których działa Gru­pa K2 są optymistyczne. Nastroje Klientów mimo napływających sygnałów spowolnienia gospodar­czego są nadal pozytywne. Kolejny rok z rzędu, naj­większym wyzwaniem będzie zapewnienie odpo­wiedniej liczby wykwalifikowanych specjalistów do obsługi coraz bardziej zaawansowanych projektów i sprostanie rosnącym wymaganiom rynku pracy.

W 2019 roku główne cele strategiczne Grupy nie ulegną zmianie. Naszym celem pozostanie zrów­noważony rozwój oparty o interesy Inwestorów, Klientów oraz Pracowników.

Segment agencyjny, w którym działa Agencja K2, po niezadowalającym biznesowo roku 2018 spodziewa się powrotu na ścieżkę wzrostu. Odświeżona marka i wprowadzenie do oferty nowych usług w ramach K2Bots.AI ma zapewnić realizację tego celu.

K2 Media działająca w segmencie mediowym, roz­poczęła proces zmiany marki na K2 Precise. Wyni­ka to z repozycjonowania spółki i skupienia się na usługach z zakresu precise marketing, w tym przede wszystkim programatic, paid search i paid social. K2 Precise położy również nacisk na kon­sulting i analitykę danych dla swoich najwięk­szych Klientów. Spółka pozostanie także aktywna w podstawowych obszarach związanych z zaku­pem mediów.

Spółka FABRITY działająca w segmencie produk­cji oprogramowania dedykowanego dla biznesu, po bardzo dobrze zakończonym roku 2018, istot­nie przyczyniła się do osiągnięcia pozytywnych wyników Grupy K2. W kolejnym roku zamierza utrzymać tempo wzrostu przychodów w przedzia­le 15-20% i skupić się na rozwoju sił sprzedażowych, skupionych w szczególności na rynkach Europy Zachodniej. Spółka planuje również zwiększenie udziału przychodów w segmencie outsourcingu specjalistów IT.

Spółka OKTAWAVE, która dostarcza wydajną i bezpieczną chmurę obliczeniową, zakłada rozwój sprzedaży na poziomie rynkowego tempa wzrostu poprzez pełną komercjalizację drugiego centrum danych. Dzięki temu spodziewane jest pozyska­nie nowych Klientów dotychczas niedostępnych dla OKTAWAVE. Po zakończonym projekcie inwe­stycyjnym Horizon, spółka skupi się zarówno na rozwoju technologii Kubernetes i jej dalszej opty­malizacji, jak również udoskonaleniu istniejących produktów oraz usług. Wprowadzi również do ofer­ty usługi z zakresu konsultingu i wdrożeń konku­rencyjnych chmur obliczeniowych.

W 2018 roku Grupa K2 zakończyła proces prze­glądu opcji strategicznych związany ze sprzedażą aktywów reklamowych, mediowych i infrastruk­turalnych stawiając na ich dalszy organiczny roz­wój w Polsce i za granicą.

Grupa K2 działa na perspektywicznych rynkach usług reklamowych i mediowych oraz produktów cyfrowych opartych o nowe technologie. Wszystkie te rynki charakteryzowały się w przeszłości dyna­micznym wzrostem nawet przy niesprzyjającej koniunkturze gospodarczej. Aktualne prognozy spe­cjalistów potwierdzają kontynuację tych trendów.

Wierzę, że bieżące inwestycje Grupy K2 w rozwój produktów i zaawansowanych usług, pozyskany na przełomie roku portfel zamówień oraz utrzymanie w zespole najlepszych specjalistów, zapewnią Gru­pie stabilny wzrost w tempie rozwoju rynków, na których działa.

Chciałbym przy tym złożyć podziękowania naszej Radzie Nadzorczej, Akcjonariuszom, Klientom oraz Pracownikom za wsparcie oraz zaufanie w roku 2018.

Tomasz Tomczyk, Prezes Zarządu, Warszawa, dn. 28.03.2019

Szczegółowe dane finansowe Grupy K2 są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.