Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2019 r. sięgnęły 64,6 mln zł – to niemal tyle samo, co rok wcześniej. Grupa zainwestowała w tym okresie 18,4 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 142,1 mln zł.

Łączna wartość spłat z wierzytelności po I półroczu br. wyniosła niemal 141 mln zł wobec 146,6 mln zł rok wcześniej, zaś suma spłat przypadających Grupie BEST po I półroczu wyniosła 123,1 mln zł wobec 127,3 mln zł rok wcześniej. – Drugi kwartał 2019 r. to dla nas czas stabilizacji po okresie istotnych zmian prawnych, które miały wpływ na całą naszą branżę. Utrzymujemy poziom spłat obserwowany rok wcześniej. Część naszej energii w poprzednich kwartałach musieliśmy poświęcić na dostosowanie się do zmian legislacyjnych i zabezpieczenie wartości naszych portfeli wierzytelności – informuje Krzysztof Borusowski, prezes BST (BEST).

Grupa BEST wróciła również do zakupów nowych portfeli wierzytelności. W tym roku na inwestycje w portfele o nominalnej wartości 142,1 mln zł wydano 18,4 mln zł. To pierwsze zakupy Grupy BEST od blisko sześciu miesięcy. – Wstrzymywaliśmy się z zakupami w oczekiwaniu na ustabilizowanie się poziomu cen na rynku. Nasze podejście do nowych inwestycji niezmiennie pozostaje ostrożne. O zakupach decydujemy wtedy, gdy widzimy możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności. Obserwujemy poprawiającą się jakość portfeli wystawianych na sprzedaż, przez co ceny transakcyjne mogą być nieco wyższe niż wcześniej – dodaje prezes Krzysztof Borusowski.

Po pierwszym półroczu BEST dokonał także zmiany w zakresie informowania o bieżących wynikach operacyjnych. Tak jak dotychczas Grupa podaje informacje o poziomie spłat i nowych inwestycjach, jednak zaprzestaje publikowania informacji o wycenie posiadanych portfeli wierzytelności. – Zauważyliśmy, że precyzyjne i wiarygodne wskazywanie wartości portfeli wierzytelności tuż po zakończeniu II i IV kwartału jest utrudnione z uwagi na potencjalne korekty tych wartości, dokonywane w porozumieniu z audytorem, na etapie przygotowania sprawozdania finansowego. Chcemy utrzymać dotychczasową otwartą komunikację z inwestorami i nadal będziemy podawać informacje o poziomie spłat oraz inwestycji, najpóźniej do 15 dnia po zakończeniu kwartału, jednak już bez podawania wartości portfeli wierzytelności. Warto zauważyć, że nasza dotychczasowa praktyka wykraczała poza standardy polityki informacyjnej przyjętej w branży windykacyjnej – mówi prezes BEST S.A.