W II kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży PCC Rokita wyniosły 350,3 mln zł i były o -2,4% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 21,1 mln zł wobec 50,3 mln zł przed rokiem.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2019 roku spadł do poziomu 4 mln zł w porównaniu z 44,2 mln zł w II kwartale poprzedniego roku.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu PCR (PCCROKITA) do akcjonariuszy

 

List Zarządu


Drodzy Inwestorzy, Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu raport Grupy PCC Rokita za pierwsze półrocze 2019 roku. Prezentowany okres był wymagającym czasem, pełnym wyzwań stawianych przez otoczenie naszym głównym segmentom działalności.

W minionym półroczu Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości blisko 132 mln zł, na poziomie niższym o 15% od analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast skonsolidowany zysk netto spadł o 61%, co było efektem m.in. wyższego podatku dochodowego. Na wyniki w II kwartale minionego półrocza miały wpływ także planowane postoje remontowe. Największy udział w rezultatach Grupy miał segment Chloropochodne. W segmencie tym o około 5% wzrosły ilości sprzedawanych produktów, dzięki m.in. optymalizacji produkcji oraz zwiększeniu zdolności produkcyjnych segmentu. Pomimo wzrostu wolumenu sprzedaży, w wyniku spadku cen alkaliów, zysk EBITDA segmentu spadł o ponad 11% wobec I półrocza ubiegłego roku.

Drugi z głównych segmentów produkcyjnych, segment Poliuretany, wypracował sprzedaż na niższym poziomie wobec sprzedaży okresu porównawczego. Ponadto segment zmagał się w minionym półroczu zarówno z wysokimi cenami surowców, jak i wysoką podażą produktów na rynku. Zysk EBITDA segmentu spadł o około 27% w porównaniu do I półrocza minionego roku. W kluczowej grupie produktowej, jaką są poliole polieterowe, znaczący udział miały produkty specjalistyczne.

Równolegle segment Inna działalność chemiczna odnotował lepsze wyniki w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego, co zawdzięcza przede wszystkim wypracowanym wyższym marżom. Segment ten stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych.

Ponadto trzeba pamiętać, iż wzrosły ceny energii elektrycznej, kluczowego składnika kosztu wytworzenia produktów chemicznych. Wzrosty cen energii elektrycznej mogą mieć wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach. Mimo wymagających warunków rynkowych, niezmiennie angażujemy się w budowanie relacji z naszymi klientami oraz poszukiwanie rozwiązań, spełniających ich oczekiwania. Stale obserwujemy rynek i na bieżąco podejmujemy działania analizując zmieniające się otoczenie. Chcielibyśmy podziękować za miniony okres naszym Pracownikom, Klientom oraz Inwestorom. Zachęcamy do lektury pełnego raportu.

 

Rafał Zdon                                               Wiesław Klimkowski