Zarząd Komputronik S.A. podjął działania, które będą zmierzać do umożliwienia ewentualnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji lub emisję obligacji zamiennych na akcje w ramach kapitału warunkowego.

W grę wchodzi podwyższenie kapitału zakładowego KOM (KOMPUTRON) w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 97.939,40 zł (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 979.394 akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii.

Alternatywnie kapitał może zostać pozyskany przez ewentualną emisję nie więcej niż 979.394 obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela. W celu ewentualnego przyznania praw do objęcia akcji kolejnej serii przez posiadaczy obligacji podwyższony zostanie warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 97.939,40 zł poprzez emisję nie więcej niż 979.394 akcji zwykłych na okaziciela kolejnej serii o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Emisja akcji miałaby się odbyć z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a ewentualna emisja obligacji zmiennych ma być skierowana do podmiotów wskazanych przez zarząd, w liczbie nie większej niż 99.

Zdaniem zarządu taki tryb ma „umożliwiać elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwia zaoferowanie objęcia odpowiednio akcji lub obligacji Inwestorowi lub Inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności spółki” – czytamy w komunikacie spółki.