Akcjonariusze ARA (ARAMUS), Piotr Sumara oraz Konrad Sumara ogłosili przymusowy wykup akcji spółki. Oferowana cena za akcję została ustalona na 2,25 zł.

Wykup dotyczy 748 711 akcji spółki, które odpowiadają za 11,74% kapitału zakładowego i 8,93% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Wykup startuje 30 grudnia, natomiast dzień wykupu został ustalony na 3 stycznia 2020 r.

"W wyniku rozliczenia w dniu 2 grudnia 2019 r. transakcji nabycia akcji Emitenta, Żądający sprzedaży posiadają łącznie 5.631.289 akcji Emitenta, stanowiących 88,26% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 7.631.289 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i uprawniających do wykonywania 91,07% ogólnej liczby głosów" - czytamy w treści żądania