Skonsolidowany wynik netto LBT (LIBET) był w 2019 r. równy 17,2 mln zł według wstępnych, szacunkowych danych. Zysk netto został wypracowany przy przychodach równych 200,6 mln zł i EBITDA na poziomie 41,6 mln zł.

„(…) znaczący wpływ na wielkość ww. danych, w tym poziom EBITDA (…) miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego 2019 niektórych aktywów Spółki w kwocie 15,6 mln PLN” – podano w komunikacie

Na poziomie jednostkowym wstępny wynik netto spółki był w 2019 r. równy 25 mln zł, a EBITDA 39,3 mln zł. Szacunkowe jednostkowe przychody za ubiegły rok to 197,4 mln zł.

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 r. jest zaplanowana na  30 kwietnia 2020 roku.