Przychody Serinus Energy w roku 2019 wyniosły 22,51 mln USD wobec 7,85 mln USD odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 4,52 mln USD z 1,42 mln USD w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie -1,94 mln USD w porównaniu do -4,89 mln USD osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu dyrektora generalnego SEN (SERINUS) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze, 
 
Rok 2019 był przełomowy dla działalności Spółki. Zakończenie budowy zakładu przetwarzania gazu Moftinu pozwoliło na wydobycie oraz sprzedaż pierwszej partii gazu w Rumunii w kwietniu 2019 r. Tym samym złoże Moftinu stało się dla Grupy pierwszym od sześciu lat nowym źródłem węglowodorów i przychodów z ich sprzedaży. Niedługo po rozpoczęciu komercyjnej sprzedaży gazu uzdatnianego przez zakład Moftinu nasz tunezyjski zespół wznowił wydobycie ze złoża Chouech Es Saida w południowej Tunezji. Do końca 2019 r. Spółka znacząco zwiększyła wydobycie, a w związku z tym także przychody i przepływy pieniężne po opodatkowaniu, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę jej perspektyw na dalszy wzrost w 2020 r. 
 
Pozytywny wpływ zakończenia inwestycji na złożu Moftinu na sytuację Spółki jest trudny do przecenienia. Przedsięwzięcie to oferuje nie tylko oczywiste korzyści wynikające ze wzrostu wydobycia i zwiększonych przepływów pieniężnych, lecz także stanowi zapowiedź przyszłego rozwoju. Zdaniem Spółki w pobliżu złoża Moftinu znajduje się więcej złóż płytko występującego gazu o zbliżonej charakterystyce i Spółka ma bardzo dobre warunki do tego, aby w ciągu kolejnych kilku lat wykorzystać ich potencjał. 
 
Ważnym wydarzeniem dla Serinus w kwietniu 2019 r. było uruchomienie komercyjnego wydobycia z odwiertów M1000, M-1003 i M-1007 w Rumunii, w wyniku czego przychody Grupy wzrosły niemal trzykrotnie w ujęciu rok do roku, co z kolei przyczyniło się do wysokiego poziomu wolnych przepływów pieniężnych za 2019 r. Wypracowane w okresie sprawozdawczym wolne przepływy pieniężne umożliwiły Serinus spłatę we wrześniu 2019 r. ostatniej raty Kredytu Głównego w wysokości 2,7 mln USD plus naliczone odsetki. W 2020 r. Spółka oczekuje pomyślnego wykonania ostatniego zobowiązania w ramach trzeciego etapu obowiązkowych prac poszukiwawczych na koncesji Satu Mare poprzez realizację programu badań sejsmicznych 3D, obejmujących obszar 148 km2. Na początku 2020 r. Spółka wykonała również odwiert M-1004, którego wydajność okazała się bardzo wysoka. Koszty zarówno wykonania ostatniego odwiertu, jak i realizacji programu badań sejsmicznych 3D zostaną opłacone ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej, uzyskanych w wyniku zagospodarowania złoża gazu Moftinu. 
 
Oprócz znacznych osiągnięć w Rumunii doceniamy także postępy poczynione przez Spółkę w Tunezji. Nasza działalność w tym kraju pozostaje oparta na bardzo atrakcyjnej bazie aktywów, oferującej możliwości biznesowe zdecydowanie różne od tych, jakie istnieją w Rumunii. Po kilkuletniej przerwie w wydobyciu węglowodorów w Tunezji, do której Spółka została zmuszona z powodu niepokojowych społecznych, jakie wybuchły w tym kraju, powodując zakłócenia w działalności przedsiębiorstw, nasz zespół wznowił wydobycie ze złoża Chouech Es Saida, a także – co stanowiło dla nas dodatkową korzystną okoliczność – z sąsiadującego z nim złoża Ech Chouech. Zdatność tego drugiego do eksploatacji zasobów ropy naftowej pomimo długiego, przymusowego przestoju w wydobyciu pozytywnie zaskoczyła naszych technologów. Wydobycie jest obecnie prowadzone na obu polach, a zawodnienie istniejących na nich odwiertów stopniowo maleje. Zawodnienie stanowi naturalne następstwo zamknięcia odwiertów w okresie niepokojów społecznych i Spółka jest pewna, że ich wydajność wróci do poziomu sprzed postoju. Grupa analizuje również rozwiązania alternatywne, które pozwoliłyby osiągnąć dalszy wzrost wydobycia z obu złóż.  
 
Złoże Sabria jest największym spośród naszych aktywów naftowych w Tunezji i pozostaje jednym z najcenniejszych aktywów Grupy w ogóle. Sabria to duże złoże ropy naftowej, którego pierwotne zasoby nasi niezależni inżynierowe złożowi oszacowali na 358 mln baryłek. Na złożu działa zaledwie sześć odwiertów eksploatacyjnych, z których przez cały okres eksploatacji złoża wydobyto jedynie 1,2% jego zasobów ropy. Zdaniem Spółki powyższe uwarunkowania stwarzają bardzo duże możliwości w zakresie dalszej komercjalizacji wydobycia ze złoża Sabria. Spółka przeanalizowała szereg dostępnych rozwiązań, które pozwoliłby jej na zwiększenie wydajności złoża. W 2019 r. nasze zespoły ds. technologii wydobycia pracujące w Tunezji skupiły się możliwości realizacji na polu Sabria inwestycji o niewielkim stopniu kapitałochłonności, lecz o dużym potencjale zwiększenia wydobycia. Uważamy, że wysiłki podjęte przez nas w 2019 r. zdecydowanie ułatwią nam dalszy rozwój w 2020 r. 
 
W 2019 r. Spółka osiągnęła wiele, szczególnie w zakresie działalności operacyjnej, należy jednak pamiętać, że podstawą tych sukcesów była ciężka praca wykonana przez nasze zespoły w latach 2017–2018. Tak jak osiągnięcia 2019 r. wynikają z pomyślenie zrealizowanych przedsięwzięć w poprzednich latach, tak obecnie dokładamy wszelkich starań, aby Serinus mógł się dalej z powodzeniem rozwijać. Prowadzony program badań sejsmicznych dostarczy naszym zespołom geologów i geofizyków danych niezbędnych do identyfikacji kolejnych potencjalnych złóż węglowodorów, a dzięki podjętym pracom nad możliwością realizacji inwestycji mających na celu zwiększenie wydobycia w Tunezji uzyskamy szczegółową wiedzę na temat naszych złóż, która pozwoli nam w przyszłości na trafne lokowanie kolejnych odwiertów i wykorzystanie związanych z tym możliwości. U podstaw wszystkich tych osiągnięć leży zaangażowanie naszych pracowników. Stanowią oni fundament prowadzonej przez nas działalności, a ich nieustające starania i dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników pozwolą nam osiągać jeszcze większe sukcesy. Gdyby nie wysoki poziom wiedzy technicznej wszystkich naszych pracowników we wszystkich oddziałach, ich umiejętności w zakresie zarządzania finansami i wkład w strategiczne aspekty prowadzonej przez nas działalności, Serinus nie patrzyłby w przyszłość z takim optymizmem.  
 
Wkraczamy w nową dekadę, będąc z zupełnie innej sytuacji, niż byliśmy u końca poprzedniej. Spółka prężnie się rozwija i jest obecnie dobrze przygotowana do wykorzystania nowych, atrakcyjnych możliwości. W imieniu wszystkich pracowników Serinus chciałbym podziękować naszym akcjonariuszom za wsparcie naszych wysiłków zmierzających do uruchomienia zakładu przetwarzania gazu Moftinu, a także planów zwiększania wydobycia w Tunezji. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia dalszego rozwoju Spółki w oparciu o osiągnięcia 2019 r. oraz dalszego wzrostu jej wartości. 
 
Sytuacja związana z wybuchem pandemii wirusa COVID-19 rozwija się dynamicznie i stanowi wciąż aktualne zagrożenie. Nasilanie się pandemii będzie bez wątpienia miało dalszy wpływ na gospodarkę światową. Popyt na wydobywane przez nas węglowodory, tj. ropę naftową i gaz ziemny, jest wrażliwy na ogólne warunki gospodarcze. Chociaż Spółka zawsze z uwagą przygląda się trendom w zakresie popytu na oferowane przez nią surowce i ich notowaniom, to w obliczu obecnego kryzysu najwyższym priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników. W związku z powyższym Serinus wdrożył odpowiednie procedury obowiązujące w każdym obszarze naszej działalności, w tym wprowadził ograniczenia w zakresie odbywania podróży i spotkań służbowych oraz elastyczną organizację pracy, a także zapewnił pracownikom dostęp do pomocy medycznej stosownie potrzeb. Biorąc pod uwagę różnice w rozwoju pandemii w poszczególnych krajach, Spółka dostosowuje podejmowane środki zaradcze do zaleceń lokalnych władz. Najważniejszym impulsem do zaostrzenia procedur obowiązujących w Spółce była decyzja o zamknięciu szkół podjęta przez rządy Rumunii, Tunezji, Kanady i Polski, w następstwie której postanowiliśmy zamknąć biura naszych spółek w tych krajach. 
 
Spółka ma doświadczenie w pracy zdalnej i ufamy, że dysponujemy odpowiednią infrastrukturą, aby zapewnić jej dalszą działalność przy minimalnych zakłóceniach. Ponieważ nie wiadomo, jaki będzie dalszy przebieg pandemii, Spółka na bieżąco uważnie monitoruje sytuację panującą na obszarze koncesji, z których prowadzi wydobycie. Złoża, które eksploatujemy w Tunezji, znajdują się na odludnych terenach, w związku z czym, zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami, zapewniliśmy obecność personelu medycznego na miejscu, który bada stan zdrowia i dobrostan naszych pracowników. W Rumunii zorganizowaliśmy wizyty lekarskie w zakładzie przetwarzania gazu Moftinu, których celem jest monitowanie stanu zdrowia pracowników. Odbywają się one co drugi dzień. Na dzień publikacji niniejszego raportu prowadzimy działalność operacyjną bez przeszkód i opracowaliśmy plany na wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji, mające na celu minimalizację ewentualnych zakłóceń. Spółka podejmuje także działania w celu odroczenia nakładów inwestycyjnych w obliczu obecnie panującej niepewności. Będziemy nadal ściśle monitorować sytuację, jednocześnie z wyprzedzeniem oceniając ryzyko i szukając rozwiązań, które umożliwią nam kontynuowanie działalności bez narażania naszych pracowników na niebezpieczeństwo. 
 
Z poważaniem 
 
Jeffery Auld, Dyrektor Generalny 

Szczegółowe dane finansowe Serinus Energy są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.