Na dzień 18 mar 2020 zarząd KSW (KRUSZWICA) nie posiada wiarygodnych danych umożliwiających racjonalne oszacowanie skutków COVID-19 na wyniki działalność spółki, zarówno w perspektywie najbliższych miesięcy jak i dłuższym horyzoncie czasowym. Skutki te będą przede wszystkim rezultatem potencjalnych zakłóceń ciągłości dostaw materiałów i surowców oraz zapotrzebowania na produkty.

Spółka posiada zapasy podstawowych materiałów i surowców oraz podpisane kontrakty na dostawy, które łącznie powinny zabezpieczyć utrzymanie ciągłości działalności operacyjnej do końca bieżącego półrocza.

Stworzono zespół koordynujący działania w łańcuchu dostaw mający na celu szczególną koordynację działań dla zapewnienie ciągłej dostępności materiałów i surowców.

W związku z rozszerzaniem się zagrożenia epidemicznego koronawirusa COVID-19, zarząd spółki podjął działania o charakterze prewencyjnym, oparte o zalecenia profilaktyczne rekomendowane przez WHO oraz zalecenia grupy Bunge, mające na celu minimalizację ekspozycji swoich pracowników na ryzyko zachorowania, jak i zapewnienie ciągłości produkcji.

Szczególne środki profilaktyczne i zabezpieczające zastosowano na stanowiskach pracy, na których pracownicy mają ciągłą ekspozycje na kontakty z osobami z zewnątrz firmy.

Dla działów nieprodukcyjnych wdrożono nowy system pracy oparty o tygodniowe zmiany, w którym połowa pracowników pracuje w biurach Spółki, podczas gdy druga grupa pracuje zdalnie z domu.