W dniu 15 lipca 2020 roku MAB (MABION) zawarł umowę pożyczki w kwocie 15 mln zł z kontrolowaną przez Macieja Wieczorka spółką Glatton Sp. z o.o. – podmiotem powiązanym i akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio i pośrednio łącznie 11,85% akcji spółki Mabion. Pożyczka przeznaczona jest na pełne zrefinansowanie kredytu udzielonego spółce Mabion w 2018 roku przez Santander Bank Polska S.A., z którego dotychczas Mabion wykorzystał wyłącznie kwotę 15 mln zł. Termin spłaty pożyczki od akcjonariusza został ustalony na 31 grudnia 2020 roku z możliwością wydłużenia tego terminu.

- Udzielając pożyczki na spłatę kredytu w banku Santander potwierdzam długofalowe zaangażowanie w rozwój Mabionu. Termin spłaty pożyczki jest ustalony na koniec tego roku, jednak w razie potrzeby termin ten może zostać wydłużony - mówi dr Maciej Wieczorek, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mabion S.A.

- Pożyczka na spłatę kredytu udzielona nam przez jednego z naszych głównych akcjonariuszy jest dla nas dużym wsparciem w procesie budowania zewnętrznego finansowania, które przeznaczone będzie na doprowadzenie naszego flagowego projektu – leku MabionCD20 do rejestracji i wprowadzenia na rynek. Jest to też ważny sygnał, że nasi akcjonariusze-założyciele są gotowi zwiększyć swoje zaangażowanie w rozwój Mabionu w długim terminie. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że uzyskana pożyczka jest dodatkowym finansowaniem, które nie wchodzi w skład zadeklarowanego w marcu przez głównych akcjonariuszy spółki dokapitalizowania kwotą nie niższą niż 15 mln złotych w 2020 roku – mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu, CFO, Mabion S.A.

Zgodnie z zawartą umową oprocentowanie pożyczki zostało uzgodnione na warunkach rynkowych jako oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest między innymi hipoteka na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim do wysokości 45 mln zł.