SOK (SONKA), notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w portowaniu gier na Nintendo Switch i inne konsole, na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawi propozycję programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych pracowników spółki. Zakłada on m.in. osiągnięcie skumulowanego zysku netto w latach 2019-2021 w kwocie co najmniej 10 mln zł oraz wydanie do 30 czerwca 2022 r. gry Astro Bears 2 oraz Farm Manager.

Na najbliższym ZWZA 28 sierpnia zarekomendujemy akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego. Głównym jego celem jest zwiększenie wartości spółki w kolejnych latach oraz wzmocnienie więzi łączących SONKĘ z jej kluczowymi pracownikami. Program motywacyjny podzieliliśmy na trzy części. Pierwsze dwie są kapitałowe i zakładają emisję do 340 tys. akcji, w zamian za spełnienie określonych celów tj. wydanie w połowie 2022 r. Astro Bears 2 oraz Farm Manager oraz wypracowanie skumulowanego zysku netto w latach 2019-2021 w kwocie co najmniej 10 mln zł. Z kolei trzecia część ma charakter premii uznaniowej przyznawanej przez Radę Nadzorczą, w kwocie nie większej niż 6 proc. rocznego zysku netto. – komentuje Rafał Sankowski, CEO SONKA.

 

Szczegóły propozycji programu motywacyjnego:

 

Program motywacyjny 1

Program motywacyjny 2

Program motywacyjny 3

Czas trwania:

2020 – 2022, koniec 30 czerwca 2023 r.

2020 – 2021,  koniec 30 czerwca 2023 r

2019-2021, koniec nie wcześniej niż 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021

Osoby uprawnione:

Prezes Zarządu SONKA – Rafał Sankowski oraz

Wiceprezes Zarządu SONKA – Bartosz Moniewski

Prezes Zarządu SONKA – Rafał Sankowski

Wskazani przez Zarząd Spółki kluczowi pracownicy spółki.

Przedmiot:

Emisja do 152 tys. akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł

Zaoferowanie osobom uprawnionym do 152 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii D. Każda z osób uprawnionych będzie uprawniona do objęcia do 76 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A

Emisja do 188 tys. akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł.

Zaoferowanie osobie uprawnionej do 188 tys. warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji serii E

Premia uznaniowa w sumarycznej wysokości do 6% zysku netto wypracowanego przez spółkę w każdym z lat obrotowych 2019, 2020, 2021. Wypłaty premii będą dokonywane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok. Szczegółową wysokość premii oraz zasady wypłacania premii określi Rada Nadzorcza.

Cele:

Warranty serii A zostaną zaoferowane w jednej transzy w 2022 r., po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, 2020 i 2021 oraz pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca 2022 r. zostanie wydana gra Astro Bears 2 oraz gra Farmer Manager

Warranty serii B zostaną zaoferowane w jednej transzy w 2022 r., po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, 2020 i 2021, jeśli spółka osiągnie skumulowany zysk netto za lata 2019, 2020 i 2021 równy co najmniej:

- 10 mln zł – osoba uprawniona otrzyma ofertę objęcia 112,8 tys. warrantów serii B

- 11 mln zł – osoba uprawniona otrzyma ofertę objęcia 150,4 tys. warrantów serii B

- 12 mln zł – osoba uprawniona otrzyma ofertę objęcia 188,0 tys. warrantów serii B

Zostaną określone przez Radę Nadzorczą.