Nowa polityka dywidendowa MBR (MOBRUK) zakłada przeznaczanie na dywidendę od 50 proc., do 100 proc. zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym. Poprzednia polityka dywidendowa zakładała przeznaczanie na wypłatę co najmniej 33 proc. zysku.

- Chcemy, aby beneficjentem wzrostu naszego biznesu byli akcjonariusze spółki. Jako zarząd, w ramach nowej polityki dywidendowej, rekomendować będziemy wypłatę od 50 proc., do 100 proc. zysku za dany rok obrotowy pod warunkiem utrzymania poziomu długu netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x. Oczywiście ostateczne decyzje w zakresie podziału zysku zapadać będą podczas walnych zgromadzeń - mówi Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK-u.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. Mo-BRUK osiągnął wyższy stan środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec czerwca 2020 r. na poziomie: -0,05 (gotówka netto). Spółka w bieżącym roku wypłaciła rekordową dywidendę w łącznej kwocie 48,3 mln zł - wypłata dwukrotna: najpierw w marcu, potem w czerwcu, co daje 13,76 zł na walor.

W 2019 r. Mo-BRUK wypłacił w formie dywidendy 9,7 mln zł, co dało 2,71 zł na akcję. Ponadto, w latach 2018 oraz 2019 spółka przeprowadziła skupy akcji własnych o łącznej wartości 9,5 mln zł.

Mo-BRUK w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 30,9 proc., 75,7 proc. oraz 94,7 proc.

Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszym półroczu 2020 r. w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25,8 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (25,5 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (13,3 mln zł przychodów ze sprzedaży).

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF. Główni akcjonariusze spółki rozważają ponadto opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Harmonogram oraz szczegółowe parametry ewentualnej transakcji zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego. Mo-BRUK podpisał umowy mandatowe z Biurem maklerskim mBanku oraz IPOPEMA Securities w związku z potencjalną transakcją.