Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENG (ENERGA) podjęło decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

Za uchwałą o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego oddano ponad 96% głosów. Zgodnie z prawem decyzja o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego może zapaść, jeśli uchwała zgromadzenia zostanie podjęta większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego spółki.

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód, Energa zostanie wycofana z GPW (tzw. delisting), co oznacza, że przestanie być spółką publiczną. W praktyce oznacza to, że nie będzie możliwości handlu jej akcjami w ramach obrotu giełdowego.

Drugie wezwanie na pakiet akcji Energi rozpoczęło się 9 października i potrwa do 20 listopada br. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania zakończonego w kwietniu br., czyli 8,35 zł za akcję. 

Ogłoszenie wezwania oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zgodne z wcześniejszymi deklaracjami PKN (PKNORLEN) dotyczącymi dążenia do wycofania Energi z GPW. PKN ORLEN obecnie posiada ok. 80% wszystkich akcji Energi uprawniających do ok. 85% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Osoby posiadające akcje Energi, które nie odpowiedzą na wezwanie PKN ORLEN do ich sprzedaży, po wycofaniu spółki z GPW, nadal będą akcjonariuszami, jednak nie będą mogły handlować tymi akcjami na giełdzie.

Przejęcie kapitałowe Energi SA, które miało miejsce z końcem kwietnia 2020 roku, to pierwszy krok PKN ORLEN na drodze do stworzenia koncernu multienergetycznego. Dzięki dywersyfikacji działalności poprzez kolejne zapowiedziane akwizycje będzie on bardziej stabilny, szczególnie w obliczu kryzysów gospodarczych. Jednocześnie wykorzystanie połączonych potencjałów różnych branż pozwoli na skuteczniejsze konkurowanie na rynku z innymi dużymi podmiotami. Gwarantem realizacji tej strategii jest m.in. przejęcie pełnej kontroli nad Energą SA poprzez wycofanie jej z giełdy, do czego niezbędna była zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.