• Realizacja umowy jest istotną częścią projektu budowy systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd pojazdami pow. 3,5 t po płatnych drogach krajowych oraz odcinkach autostrad A2 i A4
  • Maksymalna wartość umowy wynosi 86,75 mln zł brutto (76,91 mln zł za zamówienie podstawowe oraz 9,84 mln zł za zamówienie w ramach prawa opcji)

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. – spółka z Grupy CMP (COMP) – podpisała jako lider konsorcjum umowę z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 86,75 mln zł brutto z czego maksymalne wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego wynosi 76,91 mln zł brutto, a maksymalne wynagrodzenie za realizację zamówienia w ramach prawa opcji wynosi 9,84 mln zł brutto.

ENIGMA SOI sp. z o.o. jako lider konsorcjum rozliczać będzie z Zamawiającym całość w/w wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego. Spółka COMP S.A. jest podwykonawcą konsorcjum w zakresie dostawy i wdrożenia urządzeń bezpieczeństwa sieciowego. Dostawy w ramach zamówienia podstawowego  będą  zrealizowane w do końca 2020 r zaś prace związane z uruchomieniem i wdrożeniem systemu zostaną zrealizowane w 1H 2021 r. Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Realizacja niniejszej umowy jest istotną częścią projektu realizowanego przez Ministerstwo Finansów w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2020 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd pojazdami ciężkimi (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dostarczana przez konsorcjum platforma sprzętowa będzie służyła do wdrożenia nowego systemu poboru opłat, opartego na geolokalizacji a  dotychczasowy system poboru opłat, zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r. – mówi Krzysztof Morawski, Wiceprezes COMP S.A.

16 czerwca 2020 r, w dniu podpisania przez Prezydenta nowelizacji ustawy o  drogach publicznych, Ministerstwo Finansów informowało: „Głównym celem zmiany jest zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego sposobu poboru opłat od przewoźników drogowych. Nowe przepisy umożliwiają płynne przejście z obecnego systemu do bardziej nowoczesnego rozwiązania. Wdrożony zostanie nowy system, oparty na geolokalizacji, którą już wykorzystujemy w monitorowaniu SENT. Ułatwi to pobór opłat i ograniczy koszty ponoszone przez użytkowników dróg oraz przez administrację.  Nowelizacja ustawy przewiduje powstanie nowego systemu informatycznego opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego, która zastąpi obecnie stosowaną technologię DSRC (Dedicated short-range communications). Pozwoli to na wykorzystywanie do poboru opłaty elektronicznej telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych, czy systemów/urządzeń fabrycznie montowanych w pojazdach. To zamiast zakupu kosztownych dedykowanych urządzeń pokładowych służących wyłącznie do poboru tej opłaty.” (https://www.gov.pl/web/kas/pobor-oplaty-elektronicznej-za-przejazd-po-drogach-w-rekach-kas).

Umowa podpisana kilka dni temu z Ministerstwem Finansów na potrzeby realizacji systemu opłat drogowych jest jedną z największych umów w segmencie IT w historii Grupy COMP. Umowa potwierdza komplementarną ofertę produktową grupy (software, hardware, integracja, bezpieczeństwo specjalne) i potwierdza nasze know-how w istotnych projektach infrastrukturalnych. Segment IT zachowuje się relatywnie stabilnie  w niezwykłym okresie, jakim jest 2020 r., bowiem duże przedsiębiorstwa i administracja państwowa inwestują w rozwój infrastruktury i digitalizację niezależnie od pandemii – podkreśla Robert Tomaszewski, Prezes Zarządu COMP S.A.

W ramach realizacji przedmiotu umowy przewidziane jest:

  1. Wykonanie i dostarczenie Projektu Technicznego, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie w terminie 15 dni od podpisania Umowy,
  2. Dostawy szeregu elementów infrastruktury: serwerów, macierzy dyskowych, przełączników LAN i SAN, routerów WAN i Internet oraz urządzeń bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall WAN i LAN, WAF oraz Load Balancer wraz z Oprogramowaniem i gwarancją. Dostawy mają zostać zrealizowane w terminie do 40 dni od podpisania umowy.
  3. Wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego Sprzętu, integracji ze Środowiskiem Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie w ciągu 60 dni od dostawy w/w sprzętu.
  4. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie;
  5. Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczony Sprzęt na okres 36 miesięcy od daty dostawy.

Miejsca, do których ma zostać dostarczony Sprzęt oraz wykonane wdrożenie polegające na zgodnych z projektem technicznym instalacje i konfiguracje, to:

  1. CPD A – Centrum Przetwarzania Danych Min. Finansów znajdujący się na terenie Miasta Radom;
  2. CPD B – wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy centrum, znajdujące się na terenie m.st. Warszawy lub w jego okolicach tj. do 50 km od m.st.;