Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies podwyższa kapitał zakładowy

Udostępnij

Zarząd polskiej spółki technologicznej CLD (CLOUD) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 400 tys. akcji, które na podstawie zawartych umów inwestycyjnych i wniesionego wkładu pieniężnego zostaną objęte przez kluczowe osoby z kadry kierowniczej.

- Ostatnie trzy lata poświeciliśmy na transformację biznesu, koncentrując się na usługach w segmencie Data enrichment. Mamy unikalny proces pozyskiwania danych oraz dołączyliśmy do globalnych systemów dystrybucji i w rezultacie uzyskujemy coraz lepsze wyniki finansowe. Uważamy, że wypracowany przez nas model biznesowy jest wysoce skalowalny i pozwoli na dynamiczny rozwój spółki. – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies – W tym trudnym procesie kluczową rolę odegrały osoby pełniące najważniejsze funkcje w Grupie. Na podstawie udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia zdecydowaliśmy się na emisję akcji, których zakup zaproponowaliśmy właśnie tym osobom, a preferencyjne warunki zakupu stanowią formę uznania za dotychczasową pracę. Kapitałowe zaangażowanie kluczowych osób i lock-up do końca 2021 roku są potwierdzeniem, że zostaną z nami i będą aktywnie uczestniczyć w realizacji strategii. To ważna deklaracja, że najważniejsi ludzie odpowiedzialni za grupę kapitałową angażują swój kapitał i dostrzegają potencjał nowego modelu biznesowego Cloud Technologies. – dodaje Piotr Prajsnar

Cloud Technologies wyemituje 400 tys. akcji, stanowiących 8 proc. w podwyższonym kapitale. Cena emisyjna akcji została ustalona na 7,00 zł za jedną akcję. W wyniku przeprowadzonej emisji do spółki trafi 2,8 mln zł. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na konsekwentną realizację strategii, w tym potencjalne akwizycje lub inwestycje kapitałowe w zagraniczne podmioty. Mają one na celu dalszą dywersyfikację kanałów monetyzacji danych.

Do objęcia akcji uprawnione będą osoby z grona kadry kierowniczej Cloud Technologies oraz spółek zależnych, co ma na celu zwiększenie zaangażowania tych osób w kluczowe sprawy oraz długoterminowe związanie z Grupą Cloud Technologies. Preferencyjne warunki zakupu akcji stanowią formę wynagrodzenia dla kadry kierowniczej odgrywającej kluczowe role w zakończonym procesie transformacji Grupy.

Akcje zostaną przydzielone na podstawie zawartych umów inwestycyjnych, które będą ograniczały możliwość dysponowania akcjami do dnia 31 grudnia 2021 roku.

- W 2018 roku grupa Cloud Technologies postanowiła, że skupi się na monetyzacji danych i podjęła szereg ważnych decyzji biznesowych. Od tego czasu systematycznie poprawiamy wyniki finansowe w kluczowych obszarach, czego najlepszym przykładem jest ostatni kwartał, w którym osiągnęliśmy bardzo dobrą dynamikę sprzedaży danych i technologii. Udało nam się potwierdzić skalowalność modelu biznesowego przy praktycznie niezmiennym poziomie kosztów. Wierzymy, że w przyszłości grupa kapitałowa może osiągać bardzo dobre wyniki finansowe, dlatego decyzja o zaangażowaniu kapitałowym wydaje się oczywista. – mówi Maciej Sawa, dyrektor zarządzający OnAudience Ltd z grupy Cloud Technologies

Po zakończeniu subskrypcji akcji spółka poinformuje o całkowitym koszcie emisji i jego wpływie na wyniki finansowe Spółki, który zostanie wykazany w sprawozdaniu finansowym za czwarty kwartał 2020 r. W trzech kwartałach 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 34,4 mln zł i wzrosły o ponad 14% w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. EBITDA narastająco po trzech kwartałach 2020 roku wyniosła blisko 1,2 mln zł wobec straty na poziomie 1,3 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2019 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+