Fundusze z grupy KRI (KREDYTIN) (KI I NSFIZ oraz KI II NSFIZ) zawarły z ING (INGBSK) umowę uzupełniającą, zmieniającą warunki udzielonego kredytu. Łączna kwota kredytu pozostaje bez zmian i wynosi 140 mln zł. Maksymalna data kredytowania została ustalona na koniec sierpnia 2031 r., natomiast okres kredytowania został wydłużony z 36 miesięcy do 60 miesięcy.

Dotychczas oba fundusze miały umowy kredytowe z ING z odrębnymi limitami, po zmianie dostępna kwota 140 mln zł może być wykorzystana elastycznie przez oba podmioty. Marża kredytowa wynosi 3,8%. Maksymalny okres dostępności linii kredytowej został przedłużony do 31 sierpnia 2031 r., natomiast okres kredytowania został wydłużony z 36 miesięcy do 60 miesięcy. Finansowanie będzie mogło być wykorzystane wyłącznie na zakup wierzytelności.

- Wydłużenie maksymalnego okresu finansowania kredytem ING jest kolejnym elementem przygotowania grupy Kredyt Inkaso do wykorzystania dobrej koniunktury na rynku wierzytelności jakiej oczekujemy w 2021 r. W KNF procedowany jest nasz prospekt dotyczący nowego programu emisji obligacji, rozmawiamy też z dotychczasowymi obligatariuszami na temat zmian dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Chcemy być gotowi na inwestycje, kiedy na rynku pojawią się atrakcyjne portfele wierzytelności - komentuje Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso ustanowił w grudniu 2020 r. program emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł. Program będzie ważny przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Możliwa jest emisja papierów dłużnych w złotym lub euro. Kredyt Inkaso rozważy wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego. Prospekt emisyjny, na podstawie którego będą emitowane obligacje, został w połowie grudnia złożony do zatwierdzenia przez KNF.