Zarząd SUW (SUWARY) przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza przedkładać WZA propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto.

Rekomendacja w tej wysokości będzie przedstawiana przy założeniu, że relacja długu netto do EBITDA wynosiła będzie poniżej 3,0.

„Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej Suwary, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej Suwary w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych” – dodano w komunikacie

Polityka dywidendowa będzie obowiązywać począwszy od skonsolidowanego zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2020 r.