3 marca 2021 roku Zarząd spółki PGM (PMPG) ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych. Przedmiotem Zaproszenia jest 500 000 akcji na okaziciela Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLPEKPL00010, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią 4,81 % kapitału zakładowego Spółki.

Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie skupu akcji własnych poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji poza obrotem zorganizowanym, w związku z zamiarem nabycia akcji własnych od akcjonariusza spółki będącego jednocześnie jej dłużnikiem w zamian za umorzenie zobowiązania. Spółka oraz jej akcjonariusz uzgodniły cenę nabycia akcji na poziomie 2,5 zł. Akcjonariusz w ramach Zaproszenia zdecyduje czy i w jakim zakresie przystąpi do transakcji ze Spółką. Z uwagi na zasadę równości akcjonariuszy Spółka skierowała Zaproszenie do wszystkich akcjonariuszy celem umożliwienia im zawarcia transakcji na takich samych zasadach odnoszących się co do ceny akcji.

Do dnia ogłoszenia niniejszego Zaproszenia Spółka nabyła w ramach Programu Skupu Akcji 348 812 (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwanaście) akcji i przeznaczyła na nabycie 741 382,6 zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy). Na dzień ogłoszenia niniejszego Zaproszenia Spółka posiada 354 557 akcji własnych, które stanowią 3,41% kapitału zakładowego i 3,41% w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Program Skupu Akcji własnych zakłada nabycie nie więcej niż 2 068 062 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji. W ramach Programu Skupu Akcji Spółka może przeznaczyć na nabycie akcji własnych kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

W zaproszeniu ustalono termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży na 3 marca 2021 r., a termin zakończenia ich przyjmowania na 9 marca 2021 r. Przewidywany dzień nabycia oraz rozliczenia nabycia akcji określono na 10 i 11 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania ofert oraz nabycia akcji znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.