• W marcu zarządzający Santander TFI podwoili liczbę posiadanych akcji ALE (ALLEGRO). Poza tym jak zwykle sporo ruchów in plus i in minus, obejmujących w sumie 3/4 portfela [BR Premium] >>>
  • Grupa MRC (MERCATOR) wypracowała w pierwszym kwartale 2021 roku szacunkowo około 287,4 mln zł zysku netto (+1293% rdr) przy 552,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (+172% rdr). >>>
  • W 2020 r. MSW (MOSTALWAR) odnotował wynik netto akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 5,83 mln zł w porównaniu do -0,79 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
  • W I kwartale Dekpol Deweloper sprzedał na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych 79 lokali, co oznacza niemal trzykrotny wzrost kontraktacji w porównaniu z 1Q 2020. >>>
  • DTR (DIGITREE) w 2020 r. osiągnęła stratę netto na poziomie -1,4 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 3,2 mln zł. Jednostkowe przychody Digitree Group wzrosły o 0,7 mln zł (9% r/r). >>>
  • ASB (ASBIS) według wstępnych danych wypracował w marcu 2021 roku przychody na poziomie ok. 261 mln USD, wobec 150 mln USD w marcu 2020 r., co oznacza wzrost o około 74%. >>>
  • W pierwszym kwartale 2021 skonsolidowane przychody ZWC (ZYWIEC) wyniosły 687 mln zł. Spółka osiągnęła w tym okresie 30 mln zysku operacyjnego (1 kw. 2020: strata w wysokości 20,2 mln). >>>
  • Zarząd BOW (BOWIM) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2,06 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,12 zł. >>>
  • ALL (AILLERON) podpisał z Polish Enterprise Fund VIII finalną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind. >>>
  • NWG (NEWAG) szacuje, że przychody grupy wyniosły w ubiegłym roku 1,32 mld złotych i były wyższe o 424 mln zł (+47,3%) w porównaniu do roku 2019. >>>
  • MLS (MLSYSTEM) podpisał umowę, której przedmiotem jest dostawa modułów i wykonanie instalacji BIPV na modernizowanym Dworcu Zachodnim w Warszawie. >>>