Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Polenergia miała 61 mln zł skorygowanego zysku netto w drugim kwartale 2021 r.

Udostępnij

PEP największa polska prywatna grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 47 proc. r/r do poziomu 1,212 mld PLN, skorygowana EBITDA wzrosła o 27 proc. r/r do ponad 187 mln PLN, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 38 proc. r/r i przekroczył 95 mln PLN.

  • 112 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w drugim kwartale 2021 roku;
  • 61 mln PLN skorygowany zysk netto w drugim kwartale 2021 roku;
  • 62 proc. skorygowana marża EBITDA w drugim kwartale 2021 roku (bez segmentu obrotu);
  • 31 proc. średnia produktywność brutto farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2021 roku;
  • 341 GWh produkcja energii elektrycznej brutto z farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2021 roku;
  • 1440 MW łączna moc morskich projektów, które otrzymały prawo do kontraktu różnicowego;
  • 186 MW łączna moc trzech projektów farm wiatrowych w fazie budowy;

Od stycznia do czerwca 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia osiągnęły poziom 1212,3 mln PLN i były wyższe o 390,3 mln PLN w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie ubiegłego roku. Było to spowodowane głównie wyższymi o 439,2 mln PLN przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży, skompensowanymi częściowo niższymi o 44,9 mln PLN przychodami w segmentach gazu i czystych paliw oraz lądowych farm wiatrowych.

W analizowanym okresie Polenergia osiągnęła wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 187,2 mln PLN. Był on o 39,4 mln PLN wyższy w porównaniu z wynikiem uzyskanym przed rokiem. Przyczynił się do tego głównie wyższy o 55,4 mln PLN wynik w segmencie gazu i czystych paliw oraz wyższy o 18,4 mln PLN wynik w segmencie obrotu i sprzedaży. Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmienności poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 (tzw. Clean Spark Spread) związanych z produkcją energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) pozwoliły na podjęcie decyzji o optymalizacji pracy i ograniczeniu planowanej produkcji, a w konsekwencji stopniowym zamknięciu transakcji na rynku terminowym zabezpieczających produkcję i sprzedaż ENS w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku oraz w pierwszym kwartale 2022 roku. Dodatkowo na wzrost wyników względem roku ubiegłego miały wpływ przychody z rynku mocy, częściowo skompensowane przez brak przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych. Wyższy wynik skorygowanej EBITDA uzyskany w pierwszych sześciu miesiącach tego roku skompensowany został częściowo przez niższy o 32,6 mln PLN wynik segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności. Jednak w samym drugim kwartale 2021 roku wynik skorygowanej EBITDA wyniósł 111,5 mln PLN i był wyższy o 108 proc. w porównaniu do wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2020 roku. Przyczyniły się do tego głównie wyższe o 60 mln PLN wyniki w segmentach gazu i czystych paliw oraz obrotu i sprzedaży.

„Optymalizacja pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna miała kluczowy wpływ na wynik finansowy Grupy uzyskany w drugim kwartale tego roku. Tym samym potwierdza to jak ważna jest dywersyfikacja źródeł produkcji energii. Jako Grupa stawiamy na rozwój energetyki opartej o wiatr i słońce. Jednocześnie nabieramy coraz większej pewności, że segment gazu i czystych paliw stanowi nasz przyczółek do wielkiej transformacji wodorowej. Dlatego Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum na rzecz wykorzystania wodoru jako zeroemisyjnego paliwa w turbinach gazowych. Docelowo planowane jest przejście turbin gazowych ENS na czyste paliwo wodorowe” – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Wynik z działalności finansowej po dwóch kwartałach 2021 roku był wyższy od wyniku uzyskanego przed rokiem o 226,6 mln PLN, na co miały wpływ przede wszystkim przychody finansowe z tytułu dodatkowych płatności (earn-out) otrzymanych w związku ze sprzedażą udziałów w spółkach MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III w kwocie 225,8 mln PLN. Płatności te są wynikiem realizacji umowy z Equinor z 2018 roku i były możliwe po uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznaniu każdej z tych spółek prawa do pokrycia ujemnego salda dla wytworzonej przez nie energii elektrycznej, czyli włączeniu obu projektów do pierwszej fazy systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Wynik z działalności finansowej po dwóch kwartałach 2021 roku był wyższy od wyniku uzyskanego przed rokiem o 226,6 mln PLN, na co miały wpływ przede wszystkim przychody finansowe z tytułu dodatkowych płatności (earn-out) otrzymanych w związku ze sprzedażą udziałów w spółkach MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III w kwocie 225,8 mln PLN. Płatności te są wynikiem realizacji umowy z Equinor z 2018 roku i były możliwe po uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznaniu każdej z tych spółek prawa do pokrycia ujemnego salda dla wytworzonej przez nie energii elektrycznej, czyli włączeniu obu projektów do pierwszej fazy systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Trzy portfele projektów fotowoltaicznych: FF Sulechów II, FF Sulechów III oraz FF Buk pozyskał finansowanie umożliwiające ich realizację. Aktualnie projekty FF Sulechów II i FF Sulechów III są już w fazie budowy, a w sierpniu zaplanowano rozpoczęcie budowy projektu FF Buk. Zakończenie budowy 29 instalacji o łącznej mocy 28 MWp planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku.

Polenergia z powodzeniem realizuje nową strategię w segmencie obrotu i sprzedaży poprzez rozwój nowych i istniejących obszarów biznesowych. Spółka znacznie zwiększyła wolumeny sprzedaży do odbiorców przemysłowych i aktywnie pozyskuje kolejnych klientów. Uruchomiona została już sprzedaż energii odnawialnej do klientów końcowych przez spółkę Polenergia Sprzedaż. Zielona energia produkowana w aktywach wytwórczych Grupy sprzedawana jest jako energia z przyszłości, w wyjątkowym na polskim rynku standardzie Energia 2051, poprzez stronę internetową oraz kanały telesprzedaży. Aktywnie rozwijana jest też działalność w zakresie agregacji zewnętrznych wytwórców OZE. Przygotowywane są również produkty krótko i długoterminowe dla segmentu niezależnych wytwórców oraz odbiorców OZE. W ramach linii biznesowej usług elastyczności podpisano umowę na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Realizacja usługi DSR obok już realizowanych usług systemowych odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego potwierdza, że Polenergia jest kluczowym uczestnikiem KSE wspierającym jego bezpieczeństwo

„Nasi klienci to duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz odbiorcy indywidualni dostrzegający wyzwania przyszłości - w tym konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. Produkty stworzone w oparciu o standard Energia 2051 oraz kompletny, nowoczesny i oparty wyłącznie na własnych zasobach innowacyjny ekosystem rozwiązań udowadniają, że przejście na zieloną stronę mocy nie oznacza zwiększenia rachunków za energię elektryczną. Dają za to poczucie wspólnej troski o środowisko i pozwalają wielu naszym klientom dołączyć do grona osób odpowiedzialnych społecznie.” – podkreśla dr Michał Michalski.

Polenergia wykazuje wciąż silną odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez epidemię COVID-19. Wysokie wyniki finansowe wypracowane w pierwszym półroczu 2021 roku wskazują, iż trwająca pandemia nie wpłynęła w sposób istotny na funkcjonowanie spółek Grupy. Wszystkie ważne procesy operacyjne przebiegają zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami, a kluczowe procesy zarządcze prowadzone są w trybie zdalnym. Do końca pierwszego kwartału 2021 roku wpływ epidemii COVID-19 na wyniki osiągane w segmencie dystrybucji był zauważalny poprzez spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Było to spowodowane m.in. spadkiem zużycia energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych i galeriach handlowych. W drugim kwartale tego roku w związku z ograniczeniem obostrzeń sanitarnych zaobserwowano stopniowy wzrost zużycia energii.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+