PolTREG zamierza podpisać umowę z AZTherapies (USA) – jednym z globalnych liderów w obszarze badań nad CAR-TREG - i rozpocząć współpracę w celu rozwoju terapii w leczeniu chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym

Gdańsk, 14 października 2021 r. - PolTREG S.A. - spółka biotechnologiczna rozwijająca na etapie klinicznym innowacyjną generację terapii z zastosowaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) w leczeniu chorób autoimmunologicznych, rozpoczyna Pierwszą Ofertę Publiczną (IPO).

14 października 2021 r. Spółka opublikowała prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki https://poltreg.tech/ w zakładce Oferta Publiczna.

 • W ramach Oferty Spółka oferuje nie więcej niż 1.332.414 Akcji Serii M (Nowe Akcje). Jednocześnie przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 335.407 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane). Akcje Sprzedawane są oferowane wyłącznie przez niektórych akcjonariuszy Spółki („Oferujący”). Łącznie Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane określone są jako Akcje Oferowane.
 • Jeżeli wszystkie Nowe Akcje zostaną przydzielone i Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, to po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 35,76% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 32,38% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 • PolTREG zamierza pozyskać z emisji Nowych Akcji około 130 mln zł (brutto), które zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych Spółki, m.in. badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs - rozwijane wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku. Pula środków z IPO zapewni finansowanie planów Spółki do I kwartału 2025 r., a biorąc pod uwagę fakt, że celem Spółki jest podpisanie umowy partneringowej do końca 2024 r., zapewni ciągłość płynnościową.
 • Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. Zakłada się, że: inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 10-20% wszystkich Akcji Oferowanych, przy czym inwestorom indywidualnym będą przydzielane wyłącznie Nowe Akcje. Inwestorom instytucjonalnym mogą być przydzielane Nowe Akcje lub Akcje Sprzedawane.
 • Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty (lock-up):
 • założyciele i znaczący akcjonariusze Spółki: Piotr Trzonkowski, Małgorzata Myśliwiec oraz Natalia Marek-Trzonkowską, zobowiązali się do niezbywania wszystkich akcji Spółki będących w ich posiadaniu (z zastrzeżeniem prawa zbycia Akcji Sprzedawanych w Ofercie) przez 36 miesięcy od daty przydziału Akcji serii M;
 • najwięksi akcjonariusze Spółki: Paan Capital, Venture FIZ oraz Innoventure ASI, zobowiązali się do niezbywania wszystkich akcji Spółki będących w ich posiadaniu (z zastrzeżeniem prawa zbycia Akcji Sprzedawanych w Ofercie) przez 12 miesięcy od daty przydziału Akcji serii M;
 • ponadto część pozostałych akcjonariuszy Spółki zgodziła się do niezbywania akcji Spółki będących w ich posiadaniu przez okres od 3 do 6 miesięcy od daty przydziału Akcji serii M;
 • co oznacza, że bez uwzględnienia emisji Nowych Akcji oraz przy założeniu że Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, ograniczenie zbywalności dotyczy 2.621.912 akcji Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy, 2.460.912 akcji Spółki przez okres co najmniej 6 miesięcy,  2.295.689 przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz 617.748 akcji Spółki w posiadaniu założycieli w okresie 36 miesięcy od daty przydziału Akcji serii M. Na dzień 11 października 2021, nie objętych umowami ograniczenia zbywalności, bez uwzględnienia Akcji Sprzedawanych, jest 356.840 akcji (10,7% obecnego kapitału akcyjnego Spółki). 

 

 • Cena maksymalna Akcji Ofertowanych zostanie opublikowana 18 października 2021 r. w suplemencie do Prospektu, przed rozpoczęciem zapisów dla inwestorów indywidualnych.
 • Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na Akcje Oferowane (wyłącznie Nowej Emisji) od 19 do 25 października 2021 r. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 27 do 29 października br. Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona od 19 do 26 października 2021 r. Debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. planowany jest na ok. 23 listopada br.
 • Akcje Oferowane będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Globalnym Koordynatorem i prowadzącym Księgę Popytu jest IPOPEMA Securities, Współprowadzącym Księgę Popytu jest DM BOŚ. Doradcami Spółki w procesie IPO są: cc group jako Doradca Zarządu i doradca w zakresie relacji inwestorskich i public relations oraz Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni jako Doradca Prawny.

„Jednym z elementów naszej strategii biznesowej jest pozyskanie kapitału w drodze oferty publicznej. Środki pozyskane z emisji w wysokości ok. 130 mln zł (brutto), uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów badawczo-rozwojowych. Naszym celem jest przeprowadzenie kolejnych etapów badań klinicznych, zarówno dla terapii cukrzycy typu 1, jak i stwardnienia rozsianego i doprowadzić je do momentu, kiedy będzie możliwe zawarcie umów partneringowych, prawdopodobnie na etapie zaawansowanego lub zakończonego badania II/III fazy dla cukrzycy typu 1 w fazie objawowej i badania fazy I/II cukrzycy przedobjawowej oraz badania fazy I/II w stwardnieniu rozsianym. Zakładamy, że w połowie 2024 roku uzyskamy wyniki analizy śródokresowej w badaniach cukrzycy typu 1 oraz wyniki końcowe dla badania stwardnienia rozsianego, które będą stanowiły ważny element naszego pakietu danych w procesie pozyskania partnera branżowego z „big pharmy”. Spodziewamy się, że taki partner wesprze nasze dalsze badania kliniczne i nowe obszary terapeutyczne, a także wzmocni nasze kompetencje w komercjalizacji projektów zarówno w obszarze cukrzycy, jak i stwardnienia rozsianego. Dzięki środkom z emisji chcemy także sfinansować budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych oraz wyposażenie i uruchomienie nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS” - mówi prof. dr. hab. n. med. Piotr Trzonkowski, prezes zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz PolTREG S.A.

8 października br. PolTREG S.A. zawarł z AZTherapies, Inc. z siedzibą w Bostonie (USA) list intencyjny dotyczący zamiaru zawarcia w ciągu 90 dni umowy regulującej zasady współpracy stron w zakresie zastosowania komórek CAR-TREG w leczeniu chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym. List Intencyjny nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia umowy.

PolTREG dąży do tego by negocjowana umowa przewidywała, że Spółka otrzyma wyłączną licencję na technologię CAR-TREG rozwijaną do tej pory w AZTherapies oraz będzie prowadził dalsze badania i rozwój połączonych technologii dotyczących CAR-TREG, aż do wyników badania klinicznego fazy I/II w wytypowanej jednostce chorobowej.

PolTREG i AZTherapies zamierzają wspólnie pracować nad komercjalizacją technologii CAR-TREG. PolTREG, jako wyłączny licencjobiorca technologii, będzie stroną umowy partneringowej, przy czym powyżej ustalonej wartości total biodollar PolTREG ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o zawarciu partneringu.

Jednym z istotnych celów negocjowanej współpracy PolTREG z AZTherapies jest przygotowanie dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie badania klinicznego I/II fazy w wytypowanym obszarze (najprawdopodobniej stwardnienie rozsiane boczne), w terminie 12-18 miesięcy od podpisania umowy.

„Nawiązanie współpracy z AZTherapies jest bardzo ważne dla dalszego rozwoju terapii CAR-TREG, którą prowadzimy obecnie samodzielnie w ramach platformy Treg 2.0., a zawarcie listu intencyjnego stanowi ukoronowanie kilkumiesięcznego badania due-diligence, a jednocześnie zewnętrzne i niezależne potwierdzenie jakości naszego IP. Nawiązując współpracę z AZTherapies możemy wzbogacić nasz pipeline i przyspieszyć prace nad modyfikowanymi genetycznie TREGami, dzięki dostępowi do obiecującej technologii rozwijanej dotychczas przez naszego partnera. Oceniamy, że planowana współpraca może przyspieszyć nasze działania w tym obszarze o 2-3 lata. Zamiarem Spółki jest otrzymanie przyszłego wsparcia od AZTherapies w obszarze komercjalizacji wyników wspólnych badań, ze względu na duże doświadczenie biznesowe jej założyciela – dr. Davida R. Elmaleh’a, wybitnego naukowca, odkrywcy i przedsiębiorcy, oraz całego zespołu, począwszy od kluczowych osób w radzie naukowej AZTherapies, takich jak dr Megan Levings (pierwszy opis CAR-TREGS) czy Vijay Kuchroo (pionier badań w zakresie roli zapalenia w patogenezie chorób neurologicznych) oraz George Alex - CEO AZTherapies - inwestora i doradcy transakcyjnego z ponad 35-letnim doświadczeniem w biotechnologii” - mówi Mariusz Jabłoński, członek zarządu PolTREG S.A.

Wykorzystanie wpływów z Oferty

Celem przeprowadzenia Oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów strategicznych Spółki związanych przede wszystkim z działalnością badawczo-rozwojową w perspektywie najbliższych pięciu lat. Strategia Spółki zakłada rozwój platformy do terapii komórkowych opartych na zastosowaniu TREGS w leczeniu chorób autoimmunologicznych i osiągnięciu pozycji jednego z liderów w takich terapiach na świecie.

Zakładane wpływy netto z emisji akcji serii M (Nowe Akcje) wyniosą ok. 120 mln zł netto (130 mln zł brutto).

Szczegółowe cele emisji według priorytetu wykorzystania przedstawiają się następująco:

Cel#1

Ukończenie inwestycji budowy laboratorium badawczo-rozwojowego Spółki   5 mln zł

Cel#2

Finansowanie kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego                               do 6 mln zł

Cel#3

Finansowanie fazy II/III badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci         60 mln zł

Cel#4

Finansowanie fazy I/II badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci
występującej w okresie przedobjawowym                                                            25 mln zł

Cel#5

Finansowanie fazy I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego
w postaci pierwotnie postępującej                                                                        7 mln zł

Cel#6

Finansowanie fazy I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego
w postaci rzutowo remisyjnej                                                                                12 mln zł

Cel#6

Rozwój platformy Treg 2.0                                                                                      5 mln zł

***

Harmonogram Oferty

19 – 25 października 2021 r. przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
18 października 2021 r. publikacja Suplementu do Prospektu z Ceną Maksymalną
19 - 26 października 2021 r. procesu budowania Księgi Popytu dla inwestorów instytucjonalnych
26 października 2021 r. ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
26 października 2021 r. publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
27 – 29 października 2021 r. przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych
29 października 2021 r. ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych
29 października 2021 r. przydział Akcji Oferowanych
Około 23 listopada 2021 r. zakładany pierwszy dzień notowania na GPW Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych oraz PDA, na GPW (dzień ten jest zależny od decyzji Zarządu GPW oraz KDPW)