Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kęty na rok 2022

Udostępnij

Założenia przyjęte do opracowania szacunków na rok 2022 zakładają stabilny poziom cen głównych surowców wykorzystywanych przez Grupę KĘTY oraz brak ograniczeń w ich dostępności.

Tym samym nie zakładają wystąpienia zdarzeń, które umożliwiły osiągnięcie przez Grupę KTY (KETY) rekordowych wyników operacyjnych w roku 2021. Wyzwania czy zawirowania rynkowe, które Grupa umiejętnie wykorzystała obejmowały między innymi:

  • ograniczoną podaż surowców do produkcji tworzyw sztucznych (ogłaszane tzw. „siły wyższe” przez producentów),
  • opóźnienia w imporcie do Europy folii z tworzyw sztucznych w związku z blokadą Kanału Sueskiego,
  • ponad 35% wzrost kosztu zakupu wlewków aluminiowych w trakcie 2021 roku mający pozytywny wpływ na wyniki SWW na skutek księgowej wyceny zapasów
  • czy też rekompensata z tytułu wzrostu kosztów energii elektrycznej w latach ubiegłych otrzymana przez SWW w IV kwartale 2021 roku.

Łączny, pozytywny wpływ tych czynników w roku 2021 szacowany jest na 143 mln zł zysku EBITDA (w tym: 90 mln zł dotyczy SOG, 53 mln zł dotyczy SWW).

Pomimo tego Zarząd zakłada, iż utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego na rynkach działalności Grupy KĘTY przełoży się na wysoki poziom zamówień na oferowane wyroby i dalszy wzrost wolumenów sprzedaży przy utrzymaniu wysokiej efektywności operacyjnej.

W rezultacie prognoza wyników 2022 zakłada skompensowanie większości opisanych powyżej efektów z roku 2021 i osiągnięcie zysku EBITDA w kwocie 823 mln zł co jest wynikiem przekraczającym założenia na 2022 rok przyjęte w Strategii 2021 - 2025.

Dane skonsolidowane (w mln zł)

P2021(1)

2022 r.

Zmiana

Konsensus

Biznesradar

prog spółki / konsensus

Przychody ze sprzedaży, w tym

4 556

5 415

+19%

4 700,1

15,2%

SWW

1 819

2 353

+29%

 

 

SSA

1 971

2 351

+19%

 

 

SOG

1 167

1 189

+2%

 

 

Zysk EBITDA

886

823

-7%

806,4

2,1%

Zysk z działalności operacyjnej

734

653

-11%

644,8

1,3%

Zysk netto

582

549

-6%

504,5

8,8%

nakłady inwestycyjne - 497 -

262,7

89,2%
dywidenda  427,9 495 +15,7%

497,5

-0,5%
 

P2021 - dane zgodne z szacunkami z dnia 22-12-2021, ostateczne dane za rok 2021 zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2021

 

Główne założenia makroekonomiczne przyjęte w prognozie na rok 2022:

-    PKB Polska 4,8%

-    Inflacja 5,8%

-    średnia cena aluminium 2750 USD/tonę (+11% r/r)

-    tzw. premia wlewkowa 1450 USD/tonę (+137% r/r)

-    średni kurs USD/PLN 3,8  (-5% r/r)

-    średni kurs EUR/PLN 4,5 (-3% r/r)

Przychody ze sprzedaży rosną o 19% jako efekt wzrostu wolumenowego oraz zakładanych wyższych kosztów surowców.

Koszty operacyjne wzrosną w porównaniu z P2021 o 20% i wyniosą 4 776 mln zł, w tym:

-     amortyzacja 170 mln zł (+11%),

-     koszty surowców i materiałów 3 411 mln zł (+23%),

-     koszty energii 174 mln zł (+68%),

-     koszty świadczeń pracowniczych 603 mln zł (+8%),

-     koszty usług obcych 371 mln zł (+10%).

Założono osiągnięcie przez Segmenty następujących poziomów zysku EBITDA:

  • SWW - 255 mln zł (-13% r/r) / (+6%) po skorygowaniu P2021 o efekty opisane powyżej,
  • SSA - 357 mln zł (+6% r/r),
  • SOG - 225 mln zł (-22% r/r) / (+13%) po skorygowaniu P2021 o efekty opisane powyżej.

W rezultacie skonsolidowany zysk EBITDA Grupy KĘTY w roku 2022 oszacowano na 823 mln zł (-7% r/r) / (+11% r/r) po skorygowaniu P2021 o efekty opisane powyżej.

Ujemne saldo z działalności finansowej wyniesie w roku 2022 około 50 mln zł i obejmie głównie koszty obsługi kredytów.

Obciążenia podatkowe w prognozie 2022 będą niższe od wynikających z bieżącej działalności i obowiązujących stawek podatkowych o ok. 60 mln zł z tytułu rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z prowadzonymi w strefach ekonomicznych inwestycjami SWW i SSA.

Prognoza 2022 uwzględnia wypłatę dywidendy w wysokości 85% skonsolidowanego zysku netto za 2021 rok, co jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidendową. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona w roku 2022 w oparciu o ocenę aktualnej i przewidywanej sytuacji Grupy KĘTY, przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A.

Szacowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku wyniosą 497 mln zł w tym ok. 100 mln zł stanowią projekty rozpoczęte w 2021 roku lub, których realizacja została przesunięta z 2021 na 2022 rok.

Prognozowany poziom długu netto na koniec 2022 roku wyniesie ok. 1 331 mln zł a wskaźnik dług netto/ EBITDA wyniesie 1,7.

W roku 2022 zakładana jest także realizacja wielu celów pozafinansowych, w tym:

a)     obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych o 14% w stosunku do roku bazowego (2016),

b)     wzrost udziału złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków LOW CARBON KETY do poziomu 71%,

c)     wzrost udziału produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu o 2,4% w porównaniu z bazą (2020),

d)     wzrost liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof o 15% względem bazy (2020),

e)     realizacja 30 inicjatyw społecznych w ramach programu "Razem z Grupą"

f)     zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez obniżenie wskaźnika wypadkowości TRIR poniżej 1,17

g)     obniżenie wskaźnika rotacji pracowników o 5% w porównaniu z 2021 rokiem.

Przyjęto założenie, że nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne.

W prognozie 2022 nie zakłada się wystąpienia zdarzeń nietypowych, jednorazowych, których wystąpienie jest niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji prognozy.

Emitent będzie przeprowadzał oceny możliwości realizacji prognozy 2022 roku oraz dokonywał ewentualnych korekt w cyklach kwartalnych oraz każdorazowo po wystąpieniu istotnego zdarzenia dotyczącego Grupy Kapitałowej.

Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane za 2021 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok.

 

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+